ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espérance

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espérance-, *espérance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esperancen. ความหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
มีอายุยืนถึง... ปี[xp] (mī āyu yeūn theung ... pī) FR: avoir une espérance de vie de ... années ; avoir une durée de vie pouvant atteindre ... ans

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top