ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esoteric

EH2 S AH0 T EH1 R IH0 K   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esoteric-, *esoteric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esoteric[ADJ] ซึ่งยากที่จะเข้าใจ, Syn. abstruse
esoteric[ADJ] ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน, See also: ซึ่งเข้าใจกันในวงจำกัด, Syn. exclusive, intimate, private
esoteric[ADJ] เป็นความลับ, See also: ลับสุดยอด, Syn. secret, occult

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esoteric(เอสซะเทอ'ริค) adj. ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน,ซึ่งรู้ในวงจำกัด., Syn. profound

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sarah's research is more esoteric than mine.งานวิจัยของซาร่า เป็นงานเฉพาะทางมากกว่า Day of the Dead (1985)
It's a set of esoteric teachings--มันคือชุดความลับ ในการสอน-- 137 Sekunden (2009)
'Cause I know some of my ideas are a little on the esoteric side.เพราะฉันรู้บางอย่างของไอเดีย ที่มันค่อนข้างจะเป็นด้านที่ลึกลับหน่อย Father and the Bride (2012)
The first name in magical and alchemical esoterica.กับสินค้าทุกชิน ที่เราจะประมูลในวันนี้ What's Up, Tiger Mommy? (2012)
No, that's too esoteric for someone who took the time to bury his victims in a straight line.ไม่ใช่ นั่นออกจะเพ้อฝันเกินไป สำหรับคนที่ใช้เวลา ฝังเหยื่อ Amuse-Bouche (2013)
Our usual off-campus haunt, der kaffee hausen, is closed for the shooting of an esoteric art film.ที่ประจำนอกวิทยาลัยของเรา Der Kaffee Hausen ถูกปิดเพื่อถ่ายทำ หนังอาร์ตลึกลับ Alternative History of the German Invasion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESOTERIC    EH2 S AH0 T EH1 R IH0 K
ESOTERIC    EH2 S OW0 T EH1 R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esoteric    (j) ˌɛsoutˈɛrɪk (e2 s ou t e1 r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密教[mì jiào, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] esoteric Buddhism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿字[あじ, aji] (n) the letter a (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
愛染明王[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) {Buddh} Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
奥義[おうぎ;おくぎ, ougi ; okugi] (n) secrets; mysteries; esoterica; hidden purpose [Add to Longdo]
奥義書[おうぎしょ, ougisho] (n) esoteric writings; Upanishad (sacred Hindu treatises) [Add to Longdo]
奥義秘伝[おうぎひでん, ougihiden] (n) secrets; mysteries; secret formula; essence; esoterica (of an art, martial arts, etc.) [Add to Longdo]
奥伝[おくでん, okuden] (n) esoteric [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esoteric
   adj 1: confined to and understandable by only an enlightened
       inner circle; "a compilation of esoteric philosophical
       theories" [ant: {exoteric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top