ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esophagus

AH0 S AA1 F AH0 G AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esophagus-, *esophagus*, esophagu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esophagus[N] หลอดอาหาร, Syn. oesophagus, gullet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
esophagus(n) หลอดอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
esophagus[ดู oesophagus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esophagusหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Esophagusหลอดอาหาร,อีโซฟากัส [การแพทย์]
esophagusหลอดอาหาร, หลอดซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารอยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร  หลอดอาหารของคนยาวประมาณ 24 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Esophagus, Short, Congenitalหลอดอาหารสั้นตั้งแต่เกิด [การแพทย์]
Esophagus, Tumors ofเนื้องอกของหลอดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)
Now, I think her lungs collapsed... sending blood into her esophagus.ตอนนี้,ฉันคิดว่า ปอดเธอพัง เลือดไหล จากคอหอยไปกระเพาะ Rio (2006)
We're gonna feed this endoscope down your esophagus, try to find where your heart might be damaged.เราจะเอากล้องนี่ใส่ไปทางหลอดอาหารของคุณ เพื่อที่จะหาว่า หัวใจของคุณมีข้อบกพร่องตรงไหน The Right Stuff (2007)
We thought there was a tumor on the patient's esophagus.เราคิดว่ามีเนื้องอก ที่หลอดอาหารของคนไข้ 97 Seconds (2007)
turns out the esophagus is just straightening.It's scleroderma.เพื่อที่จะปิดหลอดอาหาร,ก็แค่ ทำให้มันตรง มันคือScleroderma 97 Seconds (2007)
There's tearing of the tissue lining the esophagus.มีความรุนแรงของเนื้อเยื่อที่บุรองหลอดอาหาร Veritas (2008)
Third degree burns extend all the way down the esophagus.แผลไฟไหม้ระดับ3ลามไปจนถึงหลอดอาหาร Won't Get Fueled Again (2008)
Sliced his upper gastrointestinal,bled into his esophagus.ถูกเฉือนตรงทางเดินอาหารส่วนบน เลือดท่วมไปตามหลอดอาหาร Raging Cannibal (2008)
and then we'll insert the newly constructed tube in between her trachea and esophagus just... like... that.แล้วเราก็จะใส่หลอดที่เราสร้างขึ้น ระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารของเธอ แบบนี้... ไงล่ะ All by Myself (2008)
- You probably have a tear in your esophagus from the coughing, and that can be very serious.ในหลอดอาหารของคุณจากการไอ และนั่นเป็นที่น่ากังวลมาก 4 Days Out (2009)
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน Ballad (2009)
Let me tell you a few things I learned from two years of intense psychotherapy and an esophagus transplant.ฉันขอบอกบางอย่าง ที่ฉันได้รู้ จาก 2 ปีของการบำบัดทางจิต และเปลี่ยนถ่ายหลอดอาหาร Ballad (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดอาหาร[n.] (løt āhān) EN: esophagus   FR: oesophage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESOPHAGUS    AH0 S AA1 F AH0 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esophagus    (n) ˈiːsˈɒfəgəs (ii1 s o1 f @ g @ s)
esophaguses    (n) ˈiːsˈɒfəgəsɪz (ii1 s o1 f @ g @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食管[shí guǎn, ㄕˊ ㄍㄨㄢˇ, ] esophagus, #12,192 [Add to Longdo]
食道[shí dào, ㄕˊ ㄉㄠˋ, ] esophagus, #27,379 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speiseröhre {f} [anat.]esophagus [Am.]; oesophagus [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食道[しょくどう, shokudou] (n,adj-no) esophagus; gullet; esophageal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  esophagus
      n 1: the passage between the pharynx and the stomach [syn:
           {esophagus}, {oesophagus}, {gorge}, {gullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top