ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eskimo

EH1 S K AH0 M OW2   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eskimo-, *eskimo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eskimo[N] ชาวเอสกิโม, See also: คนเอสกิโม, Syn. Inuit
Eskimo[N] ภาษาเอสกิโม, Syn. Inuit, Inuktitut
Eskimo dog[N] สุนัขที่มีขนหนาหูตั้งใช้ลากเลื่อนในแถบขั้วโลกเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eskimo(เอส'คิโม) n.,adj. ชาวเอสกิโม -Eskimoan adj. Eskimoid adj.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอสกิโม[N] Eskimo, Example: เอสกิโมในแถบอาร์คติคสร้างบ้านด้วยน้ำแข็ง และหิมะ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอสกิโม[n. prop.] (Ēskimō = Ētsakimō) EN: Eskimo   FR: esquimau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESKIMO    EH1 S K AH0 M OW2
ESKIMOS    EH1 S K AH0 M OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eskimo    (n) ˈɛskɪmou (e1 s k i m ou)
Eskimos    (n) ˈɛskɪmouz (e1 s k i m ou z)
Eskimoes    (n) ˈɛskɪmouz (e1 s k i m ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱斯基摩人[Ài sī jī mó rén, ㄞˋ ㄙ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Eskimo; also called Inuit 因紐特|因纽特, #71,867 [Add to Longdo]
爱斯基摩[Ài sī jī mó, ㄞˋ ㄙ ㄐㄧ ㄇㄛˊ, / ] Eskimo; Inuit, #222,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eskimobrachvogel {m} [ornith.]Eskimo Curlew [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスキモー[, esukimo-] (n) (See イヌイット) Eskimo [Add to Longdo]
エスキモー犬[エスキモーけん, esukimo-ken] (n) Eskimo dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eskimo
   n 1: a member of a people inhabiting the Arctic (northern Canada
      or Greenland or Alaska or eastern Siberia); the Algonquians
      called them Eskimo (`eaters of raw flesh') but they call
      themselves the Inuit (`the people') [syn: {Eskimo},
      {Esquimau}, {Inuit}]
   2: the language spoken by the Eskimo [syn: {Eskimo}, {Esquimau}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eskimo
 
 1. Eskimo
 2. Eskimo dili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 husky
 
 1. Eskimo köpeği, kızak köpeği
 2. Eskimo
 3. Eskimo dili.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top