ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escutcheon

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escutcheon-, *escutcheon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escutcheon[N] ป้ายโลหะบอกชื่อเรือที่ติดอยู่ท้ายเรือ
escutcheon[N] แผ่นโลหะรอบลูกกุญแจหรือที่ดึงประตู, Syn. blazondry, heraldry, insignia
escutcheon[N] โล่ที่แสดงเครื่องหมายประจำตระกูล, Syn. blazondry, heraldry, insignia

English-Thai: Nontri Dictionary
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escutcheon    (n) ˈɪskˈʌtʃən (i1 s k uh1 ch @ n)
escutcheons    (n) ˈɪskˈʌtʃənz (i1 s k uh1 ch @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
盾(P);楯[たて, tate] (n) shield; buckler; escutcheon; pretext; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escutcheon
   n 1: a flat protective covering (on a door or wall etc) to
      prevent soiling by dirty fingers [syn: {finger plate},
      {escutcheon}, {scutcheon}]
   2: (nautical) a plate on a ship's stern on which the name is
     inscribed
   3: a shield; especially one displaying a coat of arms [syn:
     {escutcheon}, {scutcheon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top