ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esculent

EH0 S K UW1 L AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esculent-, *esculent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esculent[ADJ] ซึ่งกินได้ (คำทางการ), See also: ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นอาหาร, Syn. comestible, edible
esculent[N] สิ่งที่สามารถกินได้โดยเฉพาะพืชผัก (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร,กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCULENT    EH0 S K UW1 L AH0 N T

Japanese-English: EDICT Dictionary
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen [Add to Longdo]
蕎麦[そば(P);そばむぎ;そまむぎ, soba (P); sobamugi ; somamugi] (n) (1) (uk) buckwheat (Fagopyrum esculentum); (2) (そば only) (See 蕎麦切り) soba; Japanese buckwheat noodles; (P) [Add to Longdo]
甲烏賊;甲イカ[こういか(甲烏賊);こうイカ(甲イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
針烏賊;針イカ[はりいか(針烏賊);はりイカ(針イカ);ハリイカ, hariika ( hari ika ); hari ika ( hari ika ); hariika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Madokai's cuttlefish (Sepia madokai) [Add to Longdo]
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum) [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
里芋[さといも, satoimo] (n) taro (Colocasia esculenta); dasheen; eddo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top