ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escort

EH0 S K AO1 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escort-, *escort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort(n) การคุ้มครอง, Syn. protection
escort(n) คนที่ไปเป็นเพื่อน, See also: คนคุ้มครอง, Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort(vt) คุ้มกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, Syn. guard, protect
escort to(phrv) ป้องกันให้เพื่อ, See also: คุ้มกันเพื่อ
escort from(phrv) คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escortHe traveled with a large escort.
escortMay I escort you home?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
คุ้ม[khum] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: protéger
คุ้มกัน[khumkan] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[khumkhrøng] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep  FR: protéger ; garder
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: escort
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCORT EH0 S K AO1 R T
ESCORT EH1 S K AO0 R T
ESCORTS EH1 S K AO0 R T S
ESCORTED EH0 S K AO1 R T IH0 D
ESCORTING EH1 S K AO0 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escort (n) ˈɛskɔːt (e1 s k oo t)
escort (v) ˈɪskˈɔːt (i1 s k oo1 t)
escorts (n) ˈɛskɔːts (e1 s k oo t s)
escorts (v) ˈɪskˈɔːts (i1 s k oo1 t s)
escorted (v) ˈɪskˈɔːtɪd (i1 s k oo1 t i d)
escorting (v) ˈɪskˈɔːtɪŋ (i1 s k oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor, #28,913 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleit {n}; Eskorte {f} | Geleite {pl}escort | escorts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
エスコート[esuko-to] (n,vs) escort; (P) [Add to Longdo]
エスコートガール[esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]
警護[けいご, keigo] (n,vs) bodyguard; escort; (P) [Add to Longdo]
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escort
   n 1: someone who escorts and protects a prominent person [syn:
      {bodyguard}, {escort}]
   2: the act of accompanying someone or something in order to
     protect them [syn: {escort}, {accompaniment}]
   3: an attendant who is employed to accompany someone
   4: a participant in a date; "his date never stopped talking"
     [syn: {date}, {escort}]
   v 1: accompany as an escort; "She asked her older brother to
      escort her to the ball"
   2: accompany or escort; "I'll see you to the door" [syn: {see},
     {escort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top