ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eschew

EH0 S CH UW1   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eschew-, *eschew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ Diva (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCHEW    EH0 S CH UW1
ESCHEWS    EH0 S CH UW1 Z
ESCHEWED    EH2 SH UW1 D
ESCHEWED    EH2 S K Y UW1 D
ESCHEWING    EH2 SH UW1 IH0 NG
ESCHEWING    EH2 S K Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eschew    (v) ˈɪstʃˈuː (i1 s ch uu1)
eschews    (v) ˈɪstʃˈuːz (i1 s ch uu1 z)
eschewed    (v) ˈɪstʃˈuːd (i1 s ch uu1 d)
eschewing    (v) ˈɪstʃˈuːɪŋ (i1 s ch uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eschew
      v 1: avoid and stay away from deliberately; stay clear of [syn:
           {shun}, {eschew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top