ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escheat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escheat-, *escheat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escheat[N] การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
escheat[N] ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escheatการให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escheat๑. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะไม่มีผู้รับมรดก) (ก. อังกฤษ)๒. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะถูกริบราชบาตร) (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกเป็นของรัฐ[X] (tokpen khøng rat) EN: escheat   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escheat
   n 1: a reversion to the state (as the ultimate owner of
      property) in the absence of legal heirs
   2: the property that reverts to the state

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top