ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escapement

AH0 S K EY1 P M AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escapement-, *escapement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escapement[N] เครื่องเกาะฟันเฟืองในนาฬิกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCAPEMENT    AH0 S K EY1 P M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escapement    (n) ˈɪskˈɛɪpmənt (i1 s k ei1 p m @ n t)
escapements    (n) ˈɪskˈɛɪpmənts (i1 s k ei1 p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hemmung {f} | Hemmungen {pl}escapement | escapements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雁木[がんぎ, gangi] (n) stepped pier; toothing gear; escapement; hooked stick; zigzag [Add to Longdo]
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] (n) {comp} escapement point [Add to Longdo]
送り[おくり, okuri] (n) (1) seeing off; sending off; (2) funeral; (3) escapement; (P) [Add to Longdo]
送り点[おくりてん, okuriten] (n) {comp} escapement point [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] escapement point [Add to Longdo]
送り[おくり, okuri] escapement [Add to Longdo]
送り点[おくりてん, okuriten] escapement point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  escapement
      n 1: mechanical device that regulates movement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top