ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escape from

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escape from-, *escape from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escape from[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดรอดจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
Well, the first thing we have to do is to escape from the Wheelers.อย่างแรกที่พวกเราควรทำคือหนีจากไอ้พวกขาล้อให้ได้ Return to Oz (1985)
Can you imagine that? Escape from Nam to die an airline fatality.คิดดูสิ จากเวียดนามไปตายแบบนั้น Casualties of War (1989)
Plan our escape from Spiker and Sponge. Escape?แผนหลบหนีของเราจาก สไปค์เกอร์และสปันจ์ James and the Giant Peach (1996)
The only way you can make the killer escape from a distance.ทางเดียวที่เขาจะฆ่าและก็หนีรอด ต้องเป็นระยะทางไกลนะครับ The Jackal (1997)
First escape from prison camp, November 18, 1939.หนีจากแคมป์ครั้งแรก 18 พฤศจิกายน 1939 Seven Years in Tibet (1997)
Last escape from Dehra Dun. Rolf Harrer--หนีจากเดราดูนครั้งสุดท้าย รอล์ฟ ฮาร์เร่อ... Seven Years in Tibet (1997)
There's no easy escape from a fightมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหนีจากการต่อสู้ GTO (1999)
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
I couldn't allow it to escape from the Hive... so I took steps.ฉันไม่สามารถที่จะให้มัน หลุดลอดออกไปจากรังผึ้งได้ ดังนั้นฉันจึงทำตามขั้นตอน Resident Evil (2002)
Causality. There is no escape from it. We are forever slaves to it.เราไม่อาจหนีกฏแห่งเหตุและผล เราจึงเป็นทาสของมันตลอดกาล The Matrix Reloaded (2003)
For your information Katherine Watson had to take this job to escape from California.จะบอกให้นะ... เค้ารับงานนี้เพื่อหนีจากแคลิฟอร์เนีย Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escape fromBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
escape fromHe admitted his eagerness to escape from here.
escape fromHe failed to escape from the fire and burned to death.
escape fromHe had a narrow escape from being hit by the truck.
escape fromHe made his timely escape from the stock market crash.
escape fromHe met with a traffic accident and had a narrow escape from death.
escape fromHe won't be able to escape from there without a miracle, will he?
escape fromI need to escape from this decree.
escape fromI sometimes escape from my office and have a cup of coffee.
escape fromNo escape from reality.
escape fromPeople seek escape from the heat of the town.
escape fromSome children resort to suicide in order to escape from unbearable pressure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอด[V] survive, See also: escape from death, save, Syn. รอดชีวิต, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล
มีชีวิตรอด[V] survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
มีชีวิตรอด[V] survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
แหกคุก[V] escape from prison, See also: break jail, pull a jailbreak, Example: พวกนักโทษประหารแหกคุกหนีไปเมื่อเช้ามืดวันนี้, Thai definition: หนีออกจากคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of   FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] escape from, #66,423 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
九死に一生[きゅうしにいっしょう, kyuushiniisshou] (n) narrow escape from death [Add to Longdo]
九死に一生を得る[きゅうしにいっしょうをうる;きゅうしにいっしょうをえる, kyuushiniisshouwouru ; kyuushiniisshouwoeru] (exp) to have a narrow escape from death [Add to Longdo]
九死一生[きゅうしいっしょう, kyuushiisshou] (n) narrow escape from the jaw of death [Add to Longdo]
現実逃避[げんじつとうひ, genjitsutouhi] (n,adj-no) escape from reality; escapism; ostrichism [Add to Longdo]
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death [Add to Longdo]
脱する[だっする, dassuru] (vs-s) to escape from; to get out; (P) [Add to Longdo]
逃げ出す(P);逃出す[にげだす, nigedasu] (v5s,vi) to run away; to escape from; (P) [Add to Longdo]
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death [Add to Longdo]
命拾い[いのちびろい, inochibiroi] (n,vs) narrow escape from death [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  escape from
      v 1: get rid of; "I couldn't shake the car that was following
           me" [syn: {shake}, {shake off}, {throw off}, {escape from}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top