ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escalator

EH1 S K AH0 L EY2 T ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escalator-, *escalator*
English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escalator[N] บันไดเลื่อน, Syn. moving staircase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escalator(เอล'คะเลเทอะ) n. บันไดเลื่อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดให้ปรับราคา, ข้อกำหนดให้ปรับอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you get on that escalator!อย่าขึ้นบันไดเลื่อนอันนั้นนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
And don't you dare get on that subsequent escalator!อย่าได้ขึ้นอันถัดจากนั้นด้วย! The Sweet Taste of Liberty (2005)
Check the doors, elevators, escalators everywhere, under the staircases, now!เช็ค ประตู ลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางใต้บันได เดื๋ยวนี้เลย Next (2007)
First escalator on the right.บันไดเลื่อนแรกทางขวา The Bourne Ultimatum (2007)
You see the end of the escalator, olivia?คุณเห็นสุดทางของบันไดมั๊ย โอลิเวีย? The Dreamscape (2008)
Gyun-woo. Come to the escalator.เกียนวู มาที่บันไดเลื่อน ตกลงมั้ย? My Sassy Girl (2008)
There's an escalator to your right.มีบันไดเลื่อนอยู่ทางด้านขวา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
It's always been one of my top three fears, along with clowns and escalators.มันเป็นหนึ่งใน สามสิ่งที่ผมกลัว พร้อมกับคนเบียดเสียด และบันไดเลื่อน Black Swan (2009)
Target heading to the third floor escalator.เป้าหมายที่ชั้น 3 หน้าบันไดเลื่อน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I don't know, but we are taking the escalator back downstairs.ไม่รู้เหมือนกัน.. แต่เราต้องหาทางกลับลงไปข้างล่าง Dark Side of the Moon (2010)
Cover all second floor stairs and escalators.ครอบคลุมบันไดชั้น 2 ตรงบันไดเลื่อนทั้งหมด Episode #1.5 (2010)
You wouldn't lug a package up the escalator.คุณคงไม่ลากของหนักๆ ขึ้นบันใดเลื่อนหรอกน่ะ The Blind Banker (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escalatorIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
escalatorPeople who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.
escalatorThe sign indicates the location of the escalator.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[n. exp.] (khøkamnot hai prap rākhā) EN: escalator clause   
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCALATOR    EH1 S K AH0 L EY2 T ER0
ESCALATORS    EH1 S K AH0 L EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escalator    (n) ˈɛskəlɛɪtər (e1 s k @ l ei t @ r)
escalators    (n) ˈɛskəlɛɪtəz (e1 s k @ l ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动扶梯[zì dòng fú tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]
自动楼梯[zì dòng lóu tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rolltreppe {f} | Rolltreppen {pl}escalator | escalators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター(P);エスカレータ[, esukare-ta-(P); esukare-ta] (n) escalator; (P) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escalator
   n 1: a clause in a contract that provides for an increase or a
      decrease in wages or prices or benefits etc. depending on
      certain conditions (as a change in the cost of living
      index) [syn: {escalator clause}, {escalator}]
   2: a stairway whose steps move continuously on a circulating
     belt [syn: {escalator}, {moving staircase}, {moving
     stairway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top