ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escalade

EH2 S K AH0 L AA1 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escalade-, *escalade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escalade[N] การปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
escalade[VT] ปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปีน[n.] (kān pīn) EN: mounting   FR: escalade [f]
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่[n.] (kān tai) EN: mounting   FR: escalade [f]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนเขา[v. exp.] (pīn khao) EN: clim a mountain   FR: escalader une montagne
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; escalader
ไต่[n.] (tai) FR: escalade [f]
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ไต่เขา[v. exp.] (tai khao) EN: hike ; climb ; climb up a mountain   FR: grimper ; escalader

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCALADE    EH2 S K AH0 L AA1 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云梯[yún tī, ㄩㄣˊ ㄊㄧ, / ] escalade, #35,486 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escalade
   n 1: an act of scaling by the use of ladders (especially the
      walls of a fortification)
   v 1: climb up and over; "They had to escalade canyons to reach
      their destination"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top