ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erythrocyte

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erythrocyte-, *erythrocyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erythrocyte[N] เม็ดเลือดแดง, Syn. red blood cell

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erythrocyte sedimentationการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocyte; corpuscle, red bloodเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erythrocyte Countเม็ดเลือดแดง,การนับ [การแพทย์]
Erythrocyte Glutathione Reductaseเอนไซม์กลูทาไทโอนรีดัคเทสในเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Erythrocyte Membraneเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Erythrocyte Sedimentation Rateการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง,อัตราการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง,การตกของเม็ดเลือดแดงเร็ว,อัตราเม็ดเลือดแดงนอนก้น,อัตราการตกของเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Erythrocyte Volumeปริมาตรเม็ดเลือดแดง,จำนวนเม็ดโลหิตแดง [การแพทย์]
erythrocyte [red blood cell]เซลล์เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดที่มีฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบ พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย  สำหรับเม็ดเลือดแดงในคนมีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางเว้าทั้งสองด้าน ไม่มีนิวเคลียส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 - 8.5 ไมครอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Erythrocytesเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Erythrocytesเม็ดเลือดแดง,เซลล์เม็ดเลือดแดง,เม็ดโลหิตแดง [การแพทย์]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ดเลือดแดง[N] erythrocyte, See also: red blood corpuscle, Example: ธาตุเหล็กเป็นสารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดแดง[n. exp.] (metleūat daēng) EN: red bood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดโลหิตแดง[n. exp.] (metlōhit daēng) EN: red blood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] erythrocyte; red blood cell, #10,256 [Add to Longdo]
红血球[hóng xuè qiú, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] erythrocyte; red blood cell, #79,790 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤芽球[せきがきゅう, sekigakyuu] (n) (See 赤血球) erythroblast (immature nucleate erythrocyte) [Add to Longdo]
赤血球[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) red blood cell; erythrocyte [Add to Longdo]
赤血球沈降速度[せっけっきゅうちんこうそくど, sekkekkyuuchinkousokudo] (n) erythrocyte sedimentation rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erythrocyte
   n 1: a mature blood cell that contains hemoglobin to carry
      oxygen to the bodily tissues; a biconcave disc that has no
      nucleus [syn: {red blood cell}, {RBC}, {erythrocyte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top