ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erythema

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erythema-, *erythema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erythema[N] การเป็นผื่นแดงของผิวหนังเนื่องจากมีไข้และติดเชื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erythemaอาการผิวหนังร้อนแดงเนื่องจากเลือดคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erythemaลักษณะผิวหนังแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythema migrans; rash, wanderingผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythematous candidiasis; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Erythema Annular Centrifugumlapiere Typeตุ่มหนองแบบลามเป็นวง [การแพทย์]
Erythema Induratumอีริธีมาอินดูราตัม [การแพทย์]
Erythema Marginatumผื่นแดงที่ผิวหนัง,อีริธีมามาร์จินาตัม [การแพทย์]
Erythema Multiformeอีริย์ธีมามัลติฟอร์ม,อีริธีมามัลติฟอร์เม,ผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนังลักษณะนูนแดงขอบไม่เรียบ,ผื่นแดงอักเสบ [การแพทย์]
Erythema Nodosumอีริทีมาโนโดซุม,โรค,อีริย์ธีมาโนโดซัม,ตุ่มนูนแดงและกดเจ็บ,อีริธีมาโนโดซุม [การแพทย์]
Erythema, Localผื่นสีแดงเกิดเฉพาะที่ [การแพทย์]
Erythema, Palmarการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ฝ่ามือ,ผื่นแดงที่ฝ่ามือส่วนล่าง,อุ้งมือแดง,ฝ่ามือแดงโดยรอบ [การแพทย์]
Erythema, Periungualผื่นแดงรอบๆเล็บ [การแพทย์]
Erythema, Scarlatiniformผื่นแบบหัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I have a patient with tenderness and erythemaอ้อ! ฉันมีคนไข้ที่รู้สึกปวด และมีผื่นที่ผิวหนัง Brave New World (2008)
Systemic lupus erythematosus, a very advanced case.โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง มันเป็น สิ่งที่พัฒนา มาก Night of Desirable Objects (2009)
and also causes erythema, or a reddening in the vulva, which is consistent with more tearing.และยังทำให้เกิดผื่นแดง หรือในช่องคลอดกลายเป็นสีแดง ซึ่งสอดคล้องกันกับ การฉีกขาดเพิ่มขึ้น After Porn Ends 2 (2017)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红斑[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, / ] erythema (pathol.); rash in red patches, #29,383 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] erythema; leucoderm, #59,755 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
エリテマトーデス[, eritemato-desu] (n) (See 狼瘡) lupus erythematosus (esp. systemic lupus erythematosus) (ger [Add to Longdo]
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome [Add to Longdo]
円板状エリテマトーデス[えんばんじょうエリテマトーデス, enbanjou eritemato-desu] (n) (See エリテマトーデス) discoid lupus erythematosus [Add to Longdo]
紅斑[こうはん, kouhan] (n) red spots; erythema [Add to Longdo]
紅斑性狼瘡[こうはんせいろうそう, kouhanseirousou] (n) (See エリテマトーデス) lupus erythematosus [Add to Longdo]
全身性エリテマトーデス[ぜんしんせいエリテマトーデス, zenshinsei eritemato-desu] (n) (See エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
伝染性紅斑[でんせんせいこうはん, densenseikouhan] (n) erythema infectiosum [Add to Longdo]
林檎病[りんごびょう, ringobyou] (n) slap-cheek (erythema infectiosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erythema
      n 1: abnormal redness of the skin resulting from dilation of
           blood vessels (as in sunburn or inflammation)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top