ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eruption

IY2 R AH1 P SH AH0 N   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eruption-, *eruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eruption[N] การระเบิด, See also: การปะทุ, Syn. burst, explosion, outburst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst

English-Thai: Nontri Dictionary
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eruption๑. การขึ้นผื่น๒. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash]๓. ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptionฟันขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eruption, drug; rash, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, macularผื่นดวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, papularผื่นเม็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, petechialผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, pustularผื่นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, serum; rash, serumผื่นแพ้เซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, squamousผื่นเกล็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eruption Stageระยะผื่นขึ้น [การแพทย์]
Eruption, Exanthematousเอกแซนธีมาตัสอีรัพชัน [การแพทย์]
Eruption, Fullฟันขึ้นเต็มที่ [การแพทย์]
Eruptions, Eruption, (date)การระเบิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
What do you think the odds are against an eruption up there?อะไรที่คุณคิดว่าราคาจะต่อต้าน ระเบิดขึ้นที่นั่น? Dante's Peak (1997)
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ... Dante's Peak (1997)
- There was no eruption then.- มีการระเบิดไม่ได้แล้ว Dante's Peak (1997)
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก Dante's Peak (1997)
Eruptionการระเบิด Ringu (1998)
Which eruption?อะไรระเบิดหรอ ? Ringu (1998)
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น Ringu (1998)
Did Local Woman Predict Eruption?หญิงชาวท้องถิ่นทำนายการระเบิดหรือ ? Ringu (1998)
the woman who predicted the eruption is probably the one in the video.ผู้หญิงคนที่ทำนายว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ คงจะเป็นคนที่อยู่ในวีดีโอนั่นด้วย. Ringu (1998)
She became famous all over the island after her prediction of the eruption.เธอกลายเป็นคนดังไปทั่วเกาะ หลังจากที่เธอทำนายเรื่องภูเขาไฟระเบิดนั่น. Ringu (1998)
A Volcanic eruption in Veracruz at El pico de Orizaba the entire area has been evacuated this just in, we now have report of similar earthquakes currently hitting Sudan, Southern Saudi Arabia the unusual seismic activities seems to be disrupting areas around the globeเกิดการระเบิดของภูเขาไฟในออริซาบ่า ผู้คนทั้งหมดพากันอพยพ ในขณะนี้มีการรายงานของแผ่นดินไหวที่คล้ายกัน 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eruptionFamine followed upon the eruption of the volcano.
eruptionI have a skin eruption.
eruptionPeople suffered heavy losses in the eruptions.
eruptionThe volcanic eruption threatened the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปื้น[N] eruption on the skin, Syn. แถว, แนว, Example: ผู้ป่วยมักจะพบลมพิษขึ้นเป็นปื้นเพื่อแสดงอาการของโรค, Thai definition: อาการที่ผิวหนังเกิดผื่นหรือรอยเป็นแนวหนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของภูเขาไฟ [n. exp.] (kān pathu khøng phūkhaofai) EN: volcano eruption   FR: éruption volcanique [f]
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin   FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUPTION    IY2 R AH1 P SH AH0 N
ERUPTION    IH2 R AH1 P SH AH0 N
ERUPTIONS    IY2 R AH1 P SH AH0 N Z
ERUPTIONS    IH2 R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eruption    (n) ˈɪrˈʌpʃən (i1 r uh1 p sh @ n)
eruptions    (n) ˈɪrˈʌpʃənz (i1 r uh1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbruch {m}; Eruption {f} | Ausbrüche {pl}; Eruptionen {pl}eruption | eruptions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption [Add to Longdo]
イラプション[, irapushon] (n) eruption [Add to Longdo]
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.) [Add to Longdo]
火砕流(P);火災流[かさいりゅう, kasairyuu] (n) pyroclastic flow (type of volcanic eruption); stone wind; (P) [Add to Longdo]
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eruption
   n 1: the sudden occurrence of a violent discharge of steam and
      volcanic material [syn: {volcanic eruption}, {eruption}]
   2: symptom consisting of a breaking out and becoming visible
   3: (of volcanos) pouring out fumes or lava (or a deposit so
     formed) [syn: {eruption}, {eructation}, {extravasation}]
   4: a sudden violent spontaneous occurrence (usually of some
     undesirable condition); "the outbreak of hostilities" [syn:
     {outbreak}, {eruption}, {irruption}]
   5: a sudden very loud noise [syn: {bang}, {clap}, {eruption},
     {blast}, {bam}]
   6: the emergence of a tooth as it breaks through the gum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top