ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erupt

IH0 R AH1 P T   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erupt-, *erupt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erupt[VT] ทำให้ระเบิด, See also: ปะทุ, Syn. burst out, explode
erupt[VI] ระเบิด, See also: ปะทุ, Syn. burst out, explode
eruption[N] การระเบิด, See also: การปะทุ, Syn. burst, explosion, outburst
erupt into[PHRV] ปะทุ, See also: พุ่งออกมา, ระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erupt(อีรัพทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,แตกออก,ปะทุ, See also: eruptible adj. ดูerudition
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
eruptive(อีรัพ'ทิฟว) adj. ซึ่งแตกออก,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งพุ่งหรือพ่นออกมา,ซึ่งเป็นผื่นผิวหนัง. n. หินที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟ, See also: eruptivity n. ดูeruptive

English-Thai: Nontri Dictionary
erupt(vi) ระเบิดออก,พุ่ง,แตกออก,ปะทุ
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
eruptive(adj) ซึ่งปะทุออกมา,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งแตกออก,ซึ่งเป็นผื่นพุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eruption๑. การขึ้นผื่น๒. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash]๓. ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptionฟันขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eruption, drug; rash, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, macularผื่นดวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, papularผื่นเม็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, petechialผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, pustularผื่นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, serum; rash, serumผื่นแพ้เซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, squamousผื่นเกล็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptive๑. -การขึ้นผื่น๒. -ผื่น(ผิวหนัง)๓. -ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eruption Stageระยะผื่นขึ้น [การแพทย์]
Eruption, Exanthematousเอกแซนธีมาตัสอีรัพชัน [การแพทย์]
Eruption, Fullฟันขึ้นเต็มที่ [การแพทย์]
Eruptions, Eruption, (date)การระเบิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
What do you think the odds are against an eruption up there?อะไรที่คุณคิดว่าราคาจะต่อต้าน ระเบิดขึ้นที่นั่น? Dante's Peak (1997)
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ... Dante's Peak (1997)
Four years ago, a volcano erupted in Columbia.สี่ปีที่ผ่านมา ภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นในโคลัมเบีย Dante's Peak (1997)
- There was no eruption then.- มีการระเบิดไม่ได้แล้ว Dante's Peak (1997)
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก Dante's Peak (1997)
Eruptionการระเบิด Ringu (1998)
Which eruption?อะไรระเบิดหรอ ? Ringu (1998)
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น Ringu (1998)
Did Local Woman Predict Eruption?หญิงชาวท้องถิ่นทำนายการระเบิดหรือ ? Ringu (1998)
the woman who predicted the eruption is probably the one in the video.ผู้หญิงคนที่ทำนายว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ คงจะเป็นคนที่อยู่ในวีดีโอนั่นด้วย. Ringu (1998)
She became famous all over the island after her prediction of the eruption.เธอกลายเป็นคนดังไปทั่วเกาะ หลังจากที่เธอทำนายเรื่องภูเขาไฟระเบิดนั่น. Ringu (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eruptFamine followed upon the eruption of the volcano.
eruptI have a skin eruption.
eruptIt was almost a decade ago, on May 8th, 1980, that Mount St. Helens erupted.
eruptPeople suffered heavy losses in the eruptions.
eruptThe active volcano erupts at regular intervals.
eruptThe volcanic eruption threatened the village.
eruptThe volcano erupted suddenly killing many people.
eruptThe volcano erupts at regular intervals.
eruptThe volcano has erupted twice this year.
eruptThe volcano may erupt at any moment.
eruptThe whole audience erupted in laughter.
eruptViolence erupted all over the city because of the food shortages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระอุ[V] break out, See also: erupt, appear, Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล, Ant. ดับ, Example: ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม
ปะทุ[V] erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
พุพอง[V] erupt, Example: เนื้อตัวเด็กพุพองเน่าเปื่อยและเต็มไปด้วยบาดแผล เพราะถูกพี่เลี้ยงใจร้ายเอาน้ำร้อนราด, Thai definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา (ใช้แก่ผิวหนัง)
ปื้น[N] eruption on the skin, Syn. แถว, แนว, Example: ผู้ป่วยมักจะพบลมพิษขึ้นเป็นปื้นเพื่อแสดงอาการของโรค, Thai definition: อาการที่ผิวหนังเกิดผื่นหรือรอยเป็นแนวหนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของภูเขาไฟ [n. exp.] (kān pathu khøng phūkhaofai) EN: volcano eruption   FR: éruption volcanique [f]
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ปะทุ [v.] (pathu) EN: break out ; burst out ; erupt   FR: jaillir
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin   FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUPT    IH0 R AH1 P T
ERUPT    IY1 R AH0 P T
ERUPTS    IY0 R AH1 P S
ERUPTS    IH0 R AH1 P T S
ERUPTS    IH0 R AH1 P S
ERUPTS    IY0 R AH1 P T S
ERUPTED    IY0 R AH1 P T AH0 D
ERUPTED    IH0 R AH1 P T AH0 D
ERUPTION    IH0 R AH1 P SH AH0 N
ERUPTING    IY0 R AH1 P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erupt    (v) ˈɪrˈʌpt (i1 r uh1 p t)
erupts    (v) ˈɪrˈʌpts (i1 r uh1 p t s)
erupted    (v) ˈɪrˈʌptɪd (i1 r uh1 p t i d)
erupting    (v) ˈɪrˈʌptɪŋ (i1 r uh1 p t i ng)
eruption    (n) ˈɪrˈʌpʃən (i1 r uh1 p sh @ n)
eruptions    (n) ˈɪrˈʌpʃənz (i1 r uh1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eruptiv {adj}eruptive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption [Add to Longdo]
イラプション[, irapushon] (n) eruption [Add to Longdo]
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.) [Add to Longdo]
火砕流(P);火災流[かさいりゅう, kasairyuu] (n) pyroclastic flow (type of volcanic eruption); stone wind; (P) [Add to Longdo]
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erupt
   v 1: start abruptly; "After 1989, peace broke out in the former
      East Bloc" [syn: {erupt}, {break out}]
   2: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]
   3: start to burn or burst into flames; "Marsh gases ignited
     suddenly"; "The oily rags combusted spontaneously" [syn:
     {erupt}, {ignite}, {catch fire}, {take fire}, {combust},
     {conflagrate}]
   4: break out; "The tooth erupted and had to be extracted" [syn:
     {erupt}, {come out}, {break through}, {push through}]
   5: become active and spew forth lava and rocks; "Vesuvius erupts
     once in a while" [syn: {erupt}, {belch}, {extravasate}]
   6: force out or release suddenly and often violently something
     pent up; "break into tears"; "erupt in anger" [syn: {break},
     {burst}, {erupt}]
   7: appear on the skin; "A rash erupted on her arms after she had
     touched the exotic plant"
   8: become raw or open; "He broke out in hives"; "My skin breaks
     out when I eat strawberries"; "Such boils tend to recrudesce"
     [syn: {erupt}, {recrudesce}, {break out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top