ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erudite

EH1 R AH0 D AY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erudite-, *erudite*
Possible hiragana form: えるぢて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erudite[ADJ] ซึ่งมีความรู้ดี, Syn. learned, scholarly, studious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudite(เออ'รูไดทฺ) adj.,n. (ผู้ที่) คงแก่เรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง., Syn. schollarly

English-Thai: Nontri Dictionary
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegationเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบแยกแยะของเรา Insurgent (2015)
She's right, listen to your sister. Tris, I think you should go to erudite and kill Jeanine yourself.ทริส เธอไม่สามารถฆ่าคนไปทั่วได้ หล่อนพูดถูก ฟังน้องเธอบ้าง Insurgent (2015)
And then what? Attack Erudite?เราต้องหา divergent ที่เหลือ หลังจากนั้นเราจะไป Insurgent (2015)
We need you to volunteer your faction to be tested. This is screening technology from Erudite.แน่นอน มีอะไรที่เราช่วยได้ เราต้องการอาสาสมัครมาทดสอบ Insurgent (2015)
Let me guess, you're Erudite?ฉันหมายถึง การคัดเลือกเผ่าไม่ได้หมายความว่าจะสมบูรณ์ แต่มันค่อนข้างจะเป้นเหมือนคุก Insurgent (2015)
I was Erudite.ให้ฉันเดานะ เธอคือ Erudite ใช่ไหม? Insurgent (2015)
You attack Erudite?พวกเธอจะตามหาผู้กล้าหาญที่เหลือ แล้วไงต่อ? Insurgent (2015)
Jeanine believes that Erudite are the most fit to govern because they are the smartest.ฉันขอถามหนึ่งคำถาม เจนีนเชื่อว่ากลุ่มผู้มีสติปัญญาคือผุ้เหมาะสม ที่จะปกครอง เพราะพวกเขาฉลาดที่สุด Insurgent (2015)
Then, would you say I trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?ฉันยอมรับ ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้น จากนั้น คุณเลยพูดว่าฉันทดสอบที่นี่ ที่กลุ่มผู้ซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
Why did you surrender to Erudite?ทำไมคุณถึงยอมจำนนต่อกลุ่มสติปัญญา Insurgent (2015)
Traitor Tris Prior must be surrendered to Erudite.ทริสต์ ไพรเออร์ ต้องยอมจำนนต่อผู้มีปัญญา Insurgent (2015)
Erudite sim complete.ซิม "ผู้มีปัญญา" สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Insurgent (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงแก่เรียน[ADJ] erudite, See also: learned, scholarly, Example: เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร, Thai definition: ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīen) EN: erudite ; learned ; scholarly   FR: érudit

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUDITE    EH1 R AH0 D AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erudite    (j) ˈɛruːdaɪt (e1 r uu d ai t)
eruditely    (a) ˈɛruːdaɪtliː (e1 r uu d ai t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, / ] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable, #31,373 [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able, #75,103 [Add to Longdo]
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, / ] erudite; widely read and knowledgeable, #236,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
博聞[はくぶん, hakubun] (adj-na,n) well-informed; erudite [Add to Longdo]
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erudite
      adj 1: having or showing profound knowledge; "a learned jurist";
             "an erudite professor" [syn: {erudite}, {learned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top