ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eruct

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eruct-, *eruct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eruct[VT] เรอ (ทางการแพทย์), Syn. belch, burp
eruct[VI] เรอ (ทางการแพทย์), Syn. belch, burp

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eructationการเรอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eructationการเรอ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรอ[v.] (roē) EN: belch ; retch   FR: éructer ; faire un renvoi ; roter (fam.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eructation    (n) ˌiːrʌktˈɛɪʃən (ii2 r uh k t ei1 sh @ n)
eructations    (n) ˌiːrʌktˈɛɪʃənz (ii2 r uh k t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
げっぷ[, geppu] (n) (on-mim) belch; burp; eructation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eruct
   v 1: eject or send out in large quantities, also metaphorical;
      "the volcano spews out molten rocks every day"; "The
      editors of the paper spew out hostile articles about the
      Presidential candidate" [syn: {spew}, {spew out}, {eruct}]
   2: expel gas from the stomach; "In China it is polite to burp at
     the table" [syn: {burp}, {bubble}, {belch}, {eruct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top