ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erstwhile

ER1 S T W AY2 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erstwhile-, *erstwhile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erstwhile[ADJ] ในสมัยก่อน, See also: ในอดีต, แต่ก่อน, Syn. former, past
erstwhile[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems our erstwhile colleague has disappeared.ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของเราจะหายไปนะ The Constant Gardener (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERSTWHILE    ER1 S T W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erstwhile    (n) ɜːʴstwaɪl (@@ s t w ai l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erstwhile
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]
   adj 1: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our
       former glory"; "the once capital of the state"; "her
       quondam lover" [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old},
       {onetime(a)}, {one-time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top