ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erst

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erst-, *erst*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erst(adv) เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
erstwhile(adj) ในสมัยก่อน, See also: ในอดีต, แต่ก่อน, Syn. former, past
erstwhile(adv) เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erst(เอิร์สทฺ) adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,เมื่ออดีตกาล
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
interstice(อิน'เทอร์สทิช) n. ช่องระหว่างสิ่งหรือส่วน
interstitial(อินเทอร์สทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ interstice .
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread, mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
overstay(โอ'เวอะสเท) vt. อยู่นานเกินไป,อยู่เลยเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
ใช้จ่ายมากเกินไป[chaijāi māk koēnpai] (v, exp) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself  FR: dépenser à outrance
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ช่วงบน[chūang bon] (n, exp) EN: upper portion ; upper section ; superstructure
ช่วงล่าง[chūang lāng] (n, exp) EN: lower portion ; understructure
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้ความว่า[dāikhwām wā] (v, exp) EN: understand that ; gather ; it appears
ได้รับทราบว่า[dāirap sāp wā] (v, exp) EN: have learned that ; understand that  FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: know ; get it ; understand

CMU English Pronouncing Dictionary
ERSTWHILE ER1 S T W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erstwhile (n) ɜːʳstwaɪl (@@ s t w ai l)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
erstaunlich(adj, adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj, adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern
erstenอันดับแรก, See also: erst
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, Syn. zum ersten Mal
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erst-Inbetriebnahme {f}start-up [Add to Longdo]
Erstanwender {m} [comp.] | Erstanwender {pl}new user | new user; newusers [Add to Longdo]
Erstarrung {f}congealment [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpidity [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpidor [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpor [Add to Longdo]
Erstarrung {f}; Steifheit {f}; Steifigkeit {f}stiffness [Add to Longdo]
Erstaufführung {f}first night [Add to Longdo]
Erstaunen {n}astonishment [Add to Longdo]
Erstaunen {n}wondrousness [Add to Longdo]
Erstbegutachtung {f}initial review [Add to Longdo]
Erstbestellung {f}initial order [Add to Longdo]
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Erstellen {n} eines Dokumentsauthoring [Add to Longdo]
Erstellung {f}building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ものですから[monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
アンダースタンド[anda-sutando] (vs) understand [Add to Longdo]
インターステートハイウエー[inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway [Add to Longdo]
ウエストモール[uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
エルステッド[erusuteddo] (n) oersted [Add to Longdo]
オーバーステップ[o-ba-suteppu] (n) overstep; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
初恋[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] erste_Hilfe [Add to Longdo]
窒息[ちっそく, chissoku] Erstickung, das_Ersticken [Add to Longdo]
窒息死[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erst
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top