ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ersatz

EH1 R S AA2 T S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ersatz-, *ersatz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ersatz[ADJ] ซึ่งเป็นของเทียม, See also: ซึ่งทำขึ้นมาเลียนแบบ, Syn. artificial, counterfeit, synthetic

CMU English Pronouncing Dictionary
ERSATZ    EH1 R S AA2 T S
ERSATZ    EH1 R Z AA2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatz {m}; Ersetzung {f}displacement [Add to Longdo]
Ersatz {m}replacement [Add to Longdo]
Ersatz {m}understudy [Add to Longdo]
Ersatz...; (billige) Kopieersatz [Add to Longdo]
Ersatzanspruch {m} | Ersatzansprüche {pl}claim for compensation | claims for compensation [Add to Longdo]
Ersatzaufkleber {m}spare sticker [Add to Longdo]
Ersatzauto {n}replacement car [Add to Longdo]
Ersatzcrimpstempel {m}spare locator [Add to Longdo]
Ersatzdienst {m}alternative service [Add to Longdo]
Ersatzfahrer {m}reserve; reserver driver [Add to Longdo]
Ersatzfamilie {f}surrogate familiy [Add to Longdo]
Ersatzkanal {m}alternative channel [Add to Longdo]
Ersatzlieferung {f} | Ersatzlieferungen {pl}compensation delivery | compensation deliveries [Add to Longdo]
Ersatzmine {f}; Ersatzpatrone {f}refill [Add to Longdo]
Ersatzmittel {n}; Ersatz {m}; Surrogat {n} | Ersatzmittel {pl}surrogate | surrogates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模造(P);摸造[もぞう, mozou] (n,vs,adj-no) imitation; counterfeit; fake; sham; ersatz (object); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代替[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
代替[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
報償[ほうしょう, houshou] Ersatz, Verguetung, Entschaedigung [Add to Longdo]
部品[ぶひん, buhin] Ersatzteile, Zubehoer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ersatz
   adj 1: artificial and inferior; "ersatz coffee"; "substitute
       coffee" [syn: {ersatz}, {substitute}]
   n 1: an artificial or inferior substitute or imitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top