ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

error

EH1 R ER0   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -error-, *error*
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
error[N] ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
error[N] ความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion, fallacy, misunderstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว,อกสั่นขวัญหาย
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errorความเคลื่อนคลาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
errorความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู erratum; errata] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าคลาดเคลื่อน ๒. ความผิดพลาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
error checking codeรหัสตรวจสอบความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error codeรหัสระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error confinementการจำกัดความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correctionการแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Errorข้อผิดพลาด [การบัญชี]
errorความคลาดเคลื่อน, ค่าที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่คำนวณหรือวัดได้ กับค่าที่ถูกต้องเป็นจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Error analysis (Mathematics)การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Error Controlการควบคุมภาวะผิดพลาด [การแพทย์]
Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Error-correcting codes (Information theory)รหัสแก้ความผิดพลาด (ทฤษฎีข่าวสาร) [TU Subject Heading]

  ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
  members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
  A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ Yellow Submarine (1968)
  sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม Spies Like Us (1985)
  Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
  Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ Akira (1988)
  If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว Field of Dreams (1989)
  Oskar, there's a clerical error here at the bottom of the last page.ผมยังมีอีกชื่อนึง Schindler's List (1993)
  I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว Gattaca (1997)
  You! He's got a timetable. And as to making mistakes, he spent 20 years in a trade that doesn't forgive error.เรื่องผิดพลาดน่ะ เขาอยู่ในวงการนี้มา 20 ปีแล้ว The Jackal (1997)
  He's joined the Musketeers. All the errors of my life are made right in him.เขาจะเป็นทหารเสือ ข้าทุ่มเทเพื่อเขา The Man in the Iron Mask (1998)
  Human error.ความผิดพลาดของมนุษย์ Pi (1998)
  For they and thee a thousand errors note.For they and thee a thousand errors note. 10 Things I Hate About You (1999)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  errorAccident was caused by an error on the part of the driver.
  errorAn error was made.
  errorA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
  errorAt last, he realized his error.
  errorBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
  errorCorrect errors.
  errorCorrect errors if any.
  errorCorrect errors, if any.
  errorCorrect the errors if there are any.
  errorDon't blame him for the error.
  errorDon't grieve about your past errors.
  errorERROR: No message body!

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  ข้อผิดพลาด[N] error, See also: mistake, blunder, failing, bungle, Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, Example: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย, Count unit: ข้อ
  ความผิด[N] mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
  ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
  จุดบกพร่อง[n. exp.] (jut bokphrǿng) EN: error   
  การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   
  ขนาดยาผิด[n. exp.] (khanāt yā phit) EN: dosage error   FR: erreur de dosage [f]
  คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūoen) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss   FR: être incorrect
  ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
  ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
  ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]
  ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
  ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlāt) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle   FR: erreur [f] ; bévue [f]

  CMU English Pronouncing Dictionary
  ERROR    EH1 R ER0
  ERRORS    EH1 R ER0 Z

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  error    (n) ˈɛrər (e1 r @ r)
  errors    (n) ˈɛrəz (e1 r @ z)

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  错误[cuò wù, ㄘㄨㄛˋ ˋ, / ] error; mistake; mistaken, #1,824 [Add to Longdo]
  误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency, #11,156 [Add to Longdo]
  差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, / ] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap, #14,272 [Add to Longdo]
  谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
  [é, ㄜˊ, / ] error; exhort; false, #40,352 [Add to Longdo]
  [cuō, ㄘㄨㄛ, ] error; slip; miss; err, #88,687 [Add to Longdo]
  [pī, ㄆㄧ, / ] error; carelessness; spoiled silk, #131,143 [Add to Longdo]
  谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!, #269,156 [Add to Longdo]
  差讹[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] error; mistake, #725,637 [Add to Longdo]
  出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, / ] error message (computing) [Add to Longdo]

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Denkfehler {m} | Denkfehler {pl}error in reasoning | errors in reasoning [Add to Longdo]
  Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate [Add to Longdo]
  Fehleranalyse {f}error analysis [Add to Longdo]
  Fehlerbeschreibung {f}error description [Add to Longdo]
  Fehlerbild {n}error pattern [Add to Longdo]
  Fehlererkennung und Korrekturerror detection and correction [Add to Longdo]
  Fehlererkennung {f}error recognition [Add to Longdo]
  Fehlergesetz {n} [math.]error law [Add to Longdo]
  Fehlerhäufigkeit {f}error rate [Add to Longdo]
  Fehlerhinweis {m}error note [Add to Longdo]
  Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing [Add to Longdo]
  Fehlerkennzeichen {n}error flag [Add to Longdo]
  Fehlerkonstellation {f}error situation [Add to Longdo]
  Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character [Add to Longdo]
  Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f} | automatische Fehlerkorrektur {f}error correction | automatic error correction [Add to Longdo]

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
  エラー[, era-] (n) (See ミス・1) error; (P) [Add to Longdo]
  エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
  エラーコード[, era-ko-do] (n) {comp} error code [Add to Longdo]
  エラーシグナル[, era-shigunaru] (n) error-signal [Add to Longdo]
  エラーチェック[, era-chiekku] (n) {comp} error check [Add to Longdo]
  エラーハンドリング[, era-handoringu] (n) {comp} error handling [Add to Longdo]
  エラーバー[, era-ba-] (n) {comp} error bar (graph) [Add to Longdo]
  エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  エラー[えらー, era-] error [Add to Longdo]
  エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
  エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
  エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
  エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
  エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
  エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
  エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log [Add to Longdo]
  エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

  From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:
  
   error
     n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
        inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
        point out my errors"; "I could understand his English in
        spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
        {fault}]
     2: inadvertent incorrectness [syn: {erroneousness}, {error}]
     3: a misconception resulting from incorrect information [syn:
       {error}, {erroneous belief}]
     4: (baseball) a failure of a defensive player to make an out
       when normal play would have sufficed [syn: {error},
       {misplay}]
     5: departure from what is ethically acceptable [syn: {error},
       {wrongdoing}]
     6: (computer science) the occurrence of an incorrect result
       produced by a computer [syn: {error}, {computer error}]
     7: part of a statement that is not correct; "the book was full
       of errors" [syn: {error}, {mistake}]
  

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top