ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erroneous

EH0 R OW1 N IY0 AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erroneous-, *erroneous*, erroneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous[ADJ] ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, erroneous?อืม เป็นการเข้าใจผิด The Beginning in the End (2010)
We made an erroneous accusation.เราจับกุมแบบเข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Erroneous?เข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Well, erroneous message or not, what's in it for releasing evil upon Sleepy Hollow?การที่เธอปล่อยภูติผีมาสลีปปี้ฮอลโลว์ The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erroneousRie has erroneous ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดพลาด[v. exp.] (phitphlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong   FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRONEOUS    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUS    ER0 OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUSLY    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erroneous    (j) ˈɪrˈounɪəʴs (i1 r ou1 n i@ s)
erroneously    (a) ˈɪrˈounɪəʴsliː (i1 r ou1 n i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate, #93,594 [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erroneous
      adj 1: containing or characterized by error; "erroneous
             conclusions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top