ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erratum

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erratum-, *erratum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erratum(อิเร'ทัม) n. ความ (ข้อ) ผิดในการเขียนหรือพิมพ์, Syn. error -pl. errata

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erratum; errata (pl.)ความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erratum    (n) ˈɛrˈaːtəm (e1 r aa1 t @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erratum {n}; Druckfehler {m} | Errata {pl}; Druckfehler {pl}erratum | errata [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤字[ごじ, goji] (n) misprint; mispelling; typo; erratum; (P) [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] (n) errata; erratum; corrigenda; corrigendum [Add to Longdo]
蝮草[まむしぐさ;マムシグサ, mamushigusa ; mamushigusa] (n) (uk) Arisaema serratum (species of jack-in-the-pulpit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erratum
   n 1: a mistake in printed matter resulting from mechanical
      failures of some kind [syn: {misprint}, {erratum},
      {typographical error}, {typo}, {literal error}, {literal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top