ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erratic

IH0 R AE1 T IH0 K   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erratic-, *erratic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erratic[N] คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic[ADJ] ไม่แน่ไม่นอน, See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้, Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic

English-Thai: Nontri Dictionary
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your altitude's too erratic.ความสูงของคุณไม่แน่นอนเกินไป Airplane! (1980)
Angelo is like all brilliant types... erratic.แลร์รี่ แอนเจโล เป็นพวกที่.. ..เอาแน่เอานอนไม่ได้ The Lawnmower Man (1992)
For about a year before he disappeared... his work became erratic, bent, more bizarre than usual.ประมาณปีนึงก่อนที่เขาจะหายตัวไป งานของเขาเริ่มแย่ แปลก ประหลาดไปจากปกติ In the Mouth of Madness (1994)
You're on edge, you're erratic, except for when you're hunting, 'cause then you're downright scary.- อะไรนะ พี่สุดขอบ, สะเปะสะปะ ยกเว้นตอนที่พี่ล่า เพราะจากนั้น พี่น่ากลัว Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
And now I'm beginning to hear rumors about erratic behavior.ผมเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้าย An Inconvenient Lie (2007)
You know what erratic means?คุณรู้มั้ยว่า \"คุ้มดีคุ้มร้าย\" หมายถึงอะไร An Inconvenient Lie (2007)
I assumed it was simply erratic behavior, individual behavior.ฉันคิดว่ามันเป็นพฤติกรรม ผิดปกติเพียงพฤติกรรมของบุคคล Sex Trek: Charly XXX (2007)
I would miss my loving, erratic, harebrained mother. (SOFTLY) Okay.คิดถึงแม่ที่แสนรัก จอมซุ่มซ่าม Twilight (2008)
BP's erratic.สัญญาณ BP ไม่คงที่.. Going Under (2008)
Victim's path was erratic.เส้นทางของเหยื่อ เอาแน่นอนไม่ได้เลย Won't Get Fueled Again (2008)
Sidney Hayward- erratic driver and baby doctor.ซิดนี่ เฮเวอร์ด-คนขับปริศนา และก็หมอเด็ก Resurrection (2008)
Uh, had patrick been acting erratically lately?ไม่นานมานี้ แพททริคมีอาการเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือเปล่า Demonology (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มดีคุ้มร้าย[ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผีเข้าผีออก[adj.] (phīkhaophīøk) EN: erratic   FR: changeant ; capricieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRATIC    IH0 R AE1 T IH0 K
ERRATICALLY    EH0 R AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erratic    (j) ˈɪrˈætɪk (i1 r a1 t i k)
erratically    (a) ˈɪrˈætɪkliː (i1 r a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Findling {m} | Findlinge {pl}erratic block | erratic blocks [Add to Longdo]
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings [Add to Longdo]
fahrig; unstet; sprunghaft {adj} | fahriger | am fahrigstenerratic | more erratic | most erratic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]
突飛[とっぴ, toppi] (adj-na,n) erratic; offbeat; wild; extraordinary [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erratic
   adj 1: liable to sudden unpredictable change; "erratic
       behavior"; "fickle weather"; "mercurial twists of
       temperament"; "a quicksilver character, cool and willful
       at one moment, utterly fragile the next" [syn: {erratic},
       {fickle}, {mercurial}, {quicksilver(a)}]
   2: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   3: likely to perform unpredictably; "erratic winds are the bane
     of a sailor"; "a temperamental motor; sometimes it would
     start and sometimes it wouldn't"; "that beautiful but
     temperamental instrument the flute"- Osbert Lancaster [syn:
     {erratic}, {temperamental}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top