ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errant

EH1 R AH0 N T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errant-, *errant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errant[ADJ] ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
errant[ADJ] ที่ประพฤติชั่ว, See also: ซึ่งประพฤติตัวไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
inerrant(อินเออ'เรินทฺ) adj. ไร้ความผิด., See also: inerrancy n.
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant

English-Thai: Nontri Dictionary
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
KNIGHT-knight-errant(n) อัศวินที่เที่ยวเผชิญภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This window works by capturing errant photons from the universe beside ours.เจ้าหน้าต่างนี้ทำงาน โดยตรวจจับโปรตอนที่วนเวียนอยู่ในอากาศ จากอีกภพหนึ่ง Peter (2010)
Lives can come and go because of an errant word.ชีวิตจะขึ้นจะลงได้เพราะ คำพูดที่ไม่ระวัง Dong Yi (2010)
Is this an errant apprentice or captive?เด็กฝึกงานรึนักโทษเนี่ย Snow White and the Huntsman (2012)
Hunting errant slaves is beneath you.การล่าสัตว์เป็นทาสหลงทางใต้คุณ Fugitivus (2012)
For fear of errant bolt from the heavens.เผื่อสายฟ้าจากสวรรค์จะผ่าผิดที่ A Place in This World (2012)
That'll work, thank you. How is it you get stuck minding the errant princess again?ได้ผลด้วย ขอบคุณนะ เป็นไงมาไง ถึงต้องมาจ่อม Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
- the errant princess again?- ถึงมาติดอยู่กับฉันอีกแล้วล่ะ? All Out of Blood (2012)
A few errant slaves amounts to flies circling a bull's ass.ทาสหลงไม่กี่จำนวน บินวนลาวัว Chosen Path (2012)
A former slave of the House of Batiatus, now sworn to bring errant brothers to justice.อดีตทาส ของสภา Batiatus สาบานว่าในขณะนี้ที่จะนำ พี่น้องกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Sacramentum (2012)
I would clear head and cock, before more piss flows from errant tongue.ข้าจะทำสมองและไอ้จ้อนให้โล่งปลอดโปร่ง ก่อนที่ฉี่จะไหลออกจากลิ้นพเนจร Blood Brothers (2013)
You place wrath upon errant hem.เจ้าปล่อยความโกรธเคืองอยู่ในความประพฤติชั่ว Blood Brothers (2013)
There's nothing you can offer us other than errant strands of straw.ไม่มีข้อเสนอใด ที่เจ้าจะให้เราได้ มากไปกว่าฟางเส้นบางๆ The Miller's Daughter (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
สุนัขจรจัด[n. exp.] (sunak jønjat) EN: stray dog   FR: chien vagabond [m] ; chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRANT    EH1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errant    (j) ˈɛrənt (e1 r @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常軌を逸した[じょうきをいっした, joukiwoisshita] (adj-f) aberrant [Add to Longdo]
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 errant
   adj 1: straying from the right course or from accepted
       standards; "errant youngsters"
   2: uncontrolled motion that is irregular or unpredictable; "an
     errant breeze"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top