ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errand

EH1 R AH0 N D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errand-, *errand*, erran
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errand[N] งานที่ใช้ให้ทำ, See also: การใช้ให้ไปทำธุระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission

English-Thai: Nontri Dictionary
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She gives him 1,001 errands to do.หล่อนใช้เขาทำธุระร้อยอย่างพันอย่าง. Suspiria (1977)
I've got errands to do in town.ผมมีธุระต้องทำในเมือง Field of Dreams (1989)
I won't be sent on a fool's errand again!แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมไม่อยากจะเป็นธุระในเรื่องโง่ๆ นี่อีก Episode #1.6 (1995)
Fucking Yongsik always send me on errands when I'm busy!ยงซิกมาสั่งให้ทำอะไรตอนนี้วะ คนยิ่งรีบๆอยู่ Failan (2001)
- Nowhere. I just got sent on an errand and I'm already running late, so do me favor.I just got sent on an errandMaid in Manhattan (2002)
I don't want you to feel like an errand girl, so please say if you'd rather not, but...ฉันไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณเป็นเด็กส่งเอกสาร ดังนั้น ได้โปรดบอกมาเลยถ้าคุณไม่อยากทำ... Hope Springs (2003)
It's cool. I like running errands.ฉันชอบหว่ะ ฉันชอบเสือกธุรของคนอื่น The Girl Next Door (2004)
He's my errand dog, I had him escort you here.เป็นสุนัขรับใช้ของฉัน ฉันใช้ให้มันคุ้มกันคุณมาที่นี่ Howl's Moving Castle (2004)
Did you finish your errands?เธอทำงานที่ฉันสั่งเสร็จหรือยังจ๊ะ A Cinderella Story (2004)
No, nothing I have some other errands to runเปล่า ไม่มีอะไรหรอก ผมมีธุระที่ต้องไปทำนิดหน่อยน่ะ Windstruck (2004)
Oh, no, she's been doing my errandsขอโทษด้วยนะคะ เธอชอบมากวนคุณเรื่อยเลย Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Why are you doing his errands anyway?ทำไมเธอต้องทำงานให้เขา Sweet 18 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errandA boy stood by to run errands for her.
errandDon't delay on this errand.
errandHe has sent the boy on an errand.
errandI have an errand to do in town.
errandI went there on an errand for Father.
errandShe cleaned the room, and ran errands.
errandShe is out on an errand.
errandThe boy often runs errands.
errandThe small boy worked for him, going on errands.
errandToday I'm shopping in town as well as running an errand for my grandmother.
errandTom was sent on an errand to the store.
errandWhat are you just an errand boy? Start thinking for yourself and give me something serious to work with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กชา[N] officer, See also: errand boy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRAND    EH1 R AH0 N D
ERRANDS    EH1 R AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errand    (n) ˈɛrənd (e1 r @ n d)
errands    (n) ˈɛrəndz (e1 r @ n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, ] errand; assignment, #35,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besorgung {f} | Besorgungen machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
クルーガーランド[, kuru-ga-rando] (n) Krugerrand [Add to Longdo]
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand [Add to Longdo]
使い先[つかいさき, tsukaisaki] (n) the place where one is sent on an errand [Add to Longdo]
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands [Add to Longdo]
使い歩き[つかいあるき, tsukaiaruki] (n) running errands [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] (n) mission; errand; message; (P) [Add to Longdo]
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  errand
      n 1: a short trip that is taken in the performance of a
           necessary task or mission

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top