ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errancy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errancy-, *errancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errancy[N] ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. deviation
errancy[N] พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง, See also: พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม, Syn. deviation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
無謬[むびゅう, mubyuu] (n,adj-no) infallibility; inerrancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 errancy
   n 1: (Christianity) holding views that disagree with accepted
      doctrine; especially disagreement with papal infallibility;
      "he denies the errancy of the Catholic Church"
   2: fallibility as indicated by erring or a tendency to err [ant:
     {inerrancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top