ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eroticism

ER0 AA1 T AH0 S IH2 Z AH0 M   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eroticism-, *eroticism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eroticism[N] การหมกมุ่นในกามารมณ์, See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
eroticism[N] ความต้องการทางเพศ, See also: ความรู้สึกทางเพศ, Syn. desire, libido, lust
eroticism[N] ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศ, See also: (สิ่ง) ซึ่งมีลักษณะที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eroticism in literatureงานด้านกามรมณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For him, life and eroticism are the same.ชีวิตและลักษณะทางกามารมณ์ เป็นสิ่งเดียวกัน Wild Reeds (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามา[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก

CMU English Pronouncing Dictionary
EROTICISM    ER0 AA1 T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eroticism    (n) ˈɪrˈɒtɪsɪzəm (i1 r o1 t i s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ[, ero] (adj-na,n,adj-no) erotic; eroticism; (P) [Add to Longdo]
エロチシズム[, erochishizumu] (n) eroticism [Add to Longdo]
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism [Add to Longdo]
極エロ[きょくエロ, kyoku ero] (n) extreme eroticism; something very erotic [Add to Longdo]
腐女子[ふじょし, fujoshi] (n) (sl) (See やおい) a girl who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eroticism
   n 1: a state of anticipation of sexuality [syn: {eroticism},
      {erotism}]
   2: the arousal of feelings of sexual desire [syn: {amorousness},
     {eroticism}, {erotism}, {sexiness}, {amativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top