ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erotic

IH0 R AA1 T IH0 K   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erotic-, *erotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erotic[ADJ] ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, See also: ซึ่งกระตุ้นกำหนัด, Syn. amatory, aphrodisiac, erogenous
erotica[N] ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography
eroticism[N] การหมกมุ่นในกามารมณ์, See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
eroticism[N] ความต้องการทางเพศ, See also: ความรู้สึกทางเพศ, Syn. desire, libido, lust
eroticism[N] ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศ, See also: (สิ่ง) ซึ่งมีลักษณะที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erotic(อีรอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาม,เกี่ยวกับความใคร่,ซึ่งกระตุ้นกำหนัด n. บทกวีที่เกี่ยวกับความรักทางเพศ,บุคคลที่มีความต้องการทางเพศรุนแรง., See also: erotically adv. ดูerotic
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erotic artกามิกศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erotic literatureวรรณกรรมกามวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erotic Arousalการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ [การแพทย์]
Erotic artศิลปะด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic Delusionsความหลงผิดในทางกาม [การแพทย์]
Erotic filmsภาพยนตร์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Erotic photographyการถ่ายภาพด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetryกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For him, life and eroticism are the same.ชีวิตและลักษณะทางกามารมณ์ เป็นสิ่งเดียวกัน Wild Reeds (1994)
A difficult theorem could be like a symphony. It's very erotic.บทที่ยากๆ มันก็เหมือน บทเพลงมันยั่วยวนสุดๆ Good Will Hunting (1997)
It was the most erotic moment of my life... up until then, at least.เป็นวาระที่มีราคะที่สุดในชีวิตฉัน จนนาทีสุดท้ายเลย Titanic (1997)
They can watch erotic movies with their tablets right?พวกเขาสามารถดูหนังวาบหวิวด้วยแท็บเล็ตของพวกเขาใช่ไหม? GTO (1999)
-...and erotic.- และเย้ายวน Mona Lisa Smile (2003)
-To you, everything is erotic.- อย่างเธอน่ะ ยั่วยวนหมดนั่นแหละ Mona Lisa Smile (2003)
-Everything is erotic.- มันยั่วยวนจริงๆ นะ Mona Lisa Smile (2003)
Here it is Heran Erotic Massage...อ่ะนี่ไง / Heran อาบ อบ นวด... Ing (2006)
Ooh, gotta split. I'm late for my erotic massage class.อู้ ต้องแยกกันแล้ว ฉันไปเรียนวีธีการนวดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ Just My Luck (2006)
Erotic massage.การนวดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ Just My Luck (2006)
I need virgins to be sacrificed to the god of the Erotic Realm.ฉันต้องการสาวบริสุทธิ์เพื่อจะปลดปล่อย พระเจ้าของราชอาณาจักรเกี่ยวกับกาม Dasepo Naughty Girls (2006)
Erotic.กามารมณ์ Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erotic"What's the difference between erotic and kinky?" "Erotic is when you use a feather and kinky is when you use a whole chicken."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามา[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]
ใคร่[n.] (khrai) EN: sexual desire ; erotic feeling   FR: désir (sexuel) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EROTIC    IH0 R AA1 T IH0 K
EROTICA    IH0 R AA1 T IH0 K AH0
EROTICISM    ER0 AA1 T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erotic    (j) ˈɪrˈɒtɪk (i1 r o1 t i k)
erotica    (n) ˈɪrˈɒtɪkə (i1 r o1 t i k @)
eroticism    (n) ˈɪrˈɒtɪsɪzəm (i1 r o1 t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色情[sè qíng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, ] erotic; pornographic, #10,841 [Add to Longdo]
艳情[yàn qíng, ㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] erotic, #86,125 [Add to Longdo]
艳诗[yàn shī, ㄧㄢˋ ㄕ, / ] erotic verse, #250,479 [Add to Longdo]
情色[qíng sè, ㄑㄧㄥˊ ㄙㄜˋ, ] erotic; pornographic [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erotisch {adj} | erotischer | am erotischstenerotic | more erotic | most erotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ[, ero] (adj-na,n,adj-no) erotic; eroticism; (P) [Add to Longdo]
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
エロゲ;エロゲー[, eroge ; eroge-] (n) (abbr) (See エロゲーム) erotic game [Add to Longdo]
エロゲーム[, eroge-mu] (n) erotic game [Add to Longdo]
エロコメディ[, erokomedei] (n) erotic comedy [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
エロチカ[, erochika] (n) erotica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erotic
   adj 1: giving sexual pleasure; sexually arousing [syn: {erotic},
       {titillating}]
   n 1: an erotic person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top