ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erosive

IH0 R OW1 S IH0 V   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erosive-, *erosive*
Possible hiragana form: えろしう゛ぇ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erosive๑. -กร่อน๒. สารทำกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
EROSIVE    IH0 R OW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erosive    (j) ˈɪrˈousɪv (i1 r ou1 s i v)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erosive
   adj 1: wearing away by friction; "the erosive effects of waves
       on the shoreline"
   2: of a substance, especially a strong acid; capable of
     destroying or eating away by chemical action [syn: {caustic},
     {corrosive}, {erosive}, {vitriolic}, {mordant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top