ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ermine

ER1 M AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ermine-, *ermine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ermine[N] ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
ermine[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed
undermine(อันเดอะไมนฺ') vt. ขุด,ขุดอุโมงค์,เซาะ,ทำให้อ่อนลง,ทำลายทีละน้อย,ทำลายอย่างลับ, See also: underminer n., Syn. sap,weaken

English-Thai: Nontri Dictionary
ermine(n) แมวน้ำ
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Won't go to Harlem in ermine and pearls ♪# ไม่ไปอยู่ ฮาเร็มหรูหรา # Laryngitis (2010)
The trim on her cloak is real ermine.เสื้อคลุมเธอประดับด้วยขนสัตว์แท้เชียวนะ Assassins (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours

CMU English Pronouncing Dictionary
ERMINE    ER1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ermine    (n) ˈɜːʴmɪn (@@1 m i n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
アーミン[, a-min] (n) ermine [Add to Longdo]
オコジョ;おこじょ[, okojo ; okojo] (n) stoat; ermine; short-tailed weasel (Mustela erminea) [Add to Longdo]
カッパーマイン[, kappa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
コッパーマイン[, koppa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ermine
   n 1: the expensive white fur of the ermine
   2: mustelid of northern hemisphere in its white winter coat
     [syn: {ermine}, {shorttail weasel}, {Mustela erminea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top