ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ergot

ER1 G AH0 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ergot-, *ergot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ergot[N] โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ergot[N] สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ergotเออร์กอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergotสารพิษเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloid Oxytocinยาบีบมดลูกพวกเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloidsเออร์กอตแอลคาลอยด์,ยา,เออร์ก็อตอัลคาลอยด์,อัลคาลอยด์พวกเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Derivativesอนุพันธ์ของเออร์ก็อท [การแพทย์]
Ergot, Fungusห้ามเลือด [การแพทย์]
Ergotamineเออร์โกตามีน [TU Subject Heading]
Ergotamineเออร์กอตตามีน [การแพทย์]
Ergotamine Tartrateเออร์โกทามินทาร์เทรต [การแพทย์]
Ergotism, Gangrenousเนื้อตายที่บริเวณเข่า [การแพทย์]
Ergotoxinเออร์กอตท๊อกซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Formed in the ergot stage of fungal development.กลายเป็นแป้งจากพืช ที่มีเชื้อราผสมอยู่ และเื่มื่อเชื้อราเติบโตขึ้น The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary
ERGOT    ER1 G AH0 T
ERGOTS    ER1 G AH0 T S
ERGOT'S    ER1 G AH0 T S
ERGOTISM    ER1 G AH0 T IH2 Z AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergotherapie {f}ergotherapy [Add to Longdo]
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーガット[, a-gatto] (n) ergot [Add to Longdo]
エルゴタミン[, erugotamin] (n) ergotamine [Add to Longdo]
麦角[ばっかく, bakkaku] (n) ergot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ergot
   n 1: a plant disease caused by the ergot fungus
   2: a fungus that infects various cereal plants forming compact
     black masses of branching filaments that replace many grains
     of the plant; source of medicinally important alkaloids and
     of lysergic acid [syn: {ergot}, {Claviceps purpurea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top