ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ergodic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ergodic-, *ergodic*
English-Thai: Longdo Dictionary
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] (adj-na) {comp} ergodic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ergodic
   adj 1: positive recurrent aperiodic state of stochastic systems;
       tending in probability to a limiting form that is
       independent of the initial conditions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top