ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ergo

ER1 G OW0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ergo-, *ergo*
English-Thai: Longdo Dictionary
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ergo[ADV] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
ergo[CONJ] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
ergot[N] โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ergot[N] สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้
ergonomics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ, Syn. biotechnology, human engineering
ergosterol[N] ผลึกสเตียรอยด์ที่พบมากในยีสต์และรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ,ผ่าน,ได้รับ,อดทน,อดกลั้น,ทนทุกข์., See also: undergoer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
undergo(vt) ได้รับ,ทน,ประสบ,ผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์, เออร์โกโนมิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ergotเออร์กอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergocalciferolsไวตามินดี2,วิตะมินดี2,เออร์โกแคลซิเฟอรอล,เออโกแคลซิเฟอรอล [การแพทย์]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
ergonomicsการยศาสตร์
วิชาการว่าด้วยมนุษย์กับสภาพการทำงาน ศึกษาสัดส่วนของมนุษย์ [คอมพิวเตอร์]
Ergosterolเออร์กอสเตอรอล,เออโกสเตอรอล,เออร์โกสเตอรอล,เออกอสเทอรอล [การแพทย์]
Ergotสารพิษเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloid Oxytocinยาบีบมดลูกพวกเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloidsเออร์กอตแอลคาลอยด์,ยา,เออร์ก็อตอัลคาลอยด์,อัลคาลอยด์พวกเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Derivativesอนุพันธ์ของเออร์ก็อท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ergonomics (n) สรีรศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what I thought ergo, a second blanket.ฉันคิดไว้แล้ว ...แล้วฉันก็ มีผ้าห่มสองผืนด้วย A Walk to Remember (2002)
Ergo, some of my answers you will understand and some you will not.เพราะฉะนั้น คำตอบของผมคุณอาจจะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง The Matrix Reloaded (2003)
Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of disaster.Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked... ... wouldconstitute an escalating probability of disaster. The Matrix Reloaded (2003)
I distinctly remember, you walked out my door, ergo...ผมคิดถึงตอนคุณเดินออกประตูไป, จะเอ่ยปาก... Fantastic Four (2005)
I was ready for the next step, you weren't. Ergo, I walked.ฉันพร้อมจะอยู่ต่อ, แต่คุณไม่.เอ่ยปาก, ฉันเลยต้องไป. Fantastic Four (2005)
Ergo, if the room's not occupiedฉะนั้น ถ้าห้องนั้น ไม่ได้ถูกครอบครองสิทธิ์ 1408 (2007)
Ergo,rice's killer was approximately your height and weight.ดังนั้น คนฆ่าไรซ์ก็มีความสูงกับน้ำหนักประมาณเดียวกับเธอ All in the Family (2008)
Ergo...ดังนั้นมันจึง.. The Damage a Man Can Do (2008)
An ergoline derivative.สารสังเคราะห์ในเลือด อนุพันธของสารเออร์กอลิน The Dreamscape (2008)
Ergo, we need desperate people.ดังนั้น,เราต้องการคนสิ้นหวัง Adverse Events (2008)
Ergo, welfare kills sick children.ดังนั้นสวัสดิการสังคม\ ฆ่าบรรดาเด็กที่เจ็บป่วย Adverse Events (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
อีดอก[n.] (ī-døk) EN: slut   FR: salope [f] (fam. - vulg.) ; dévergondée [f]
อีดอกทอง[n.] (ī-døkthøng) EN: slut   FR: salope [f] (fam. - vulg.) ; dévergondée [f]
การยศาสตร์[n.] (kān yasāt) EN: ergonomics   
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté

CMU English Pronouncing Dictionary
ERGO    ER1 G OW0
ERGOT    ER1 G AH0 T
ERGOTS    ER1 G AH0 T S
ERGOT'S    ER1 G AH0 T S
ERGOTISM    ER1 G AH0 T IH2 Z AH0 M
ERGONOMIC    ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K
ERGONOMICS    ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ergo    (a) ˈɜːʴgou (@@1 g ou)
ergonomics    (n) ˌɜːʴgənˈɒmɪks (@@2 g @ n o1 m i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
ergodisch(adj adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergonomie {f}; Arbeitswissenschaft {f}; Arbeitswissenschaften {pl}ergonomics [Add to Longdo]
Ergonomiker {m}ergonomist [Add to Longdo]
Ergotherapie {f}ergotherapy [Add to Longdo]
ergodischergodic [Add to Longdo]
ergonomischergonomic [Add to Longdo]
ergonomischergonomical [Add to Longdo]
ergonomisch {adv}ergonomically [Add to Longdo]
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
アーガット[, a-gatto] (n) ergot [Add to Longdo]
アーゴノミックス[, a-gonomikkusu] (n) ergonomics [Add to Longdo]
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] (adj-na) {comp} ergodic [Add to Longdo]
エルゴカルシフェロール[, erugokarushifero-ru] (n) (See ビタミンD2) ergocalciferol [Add to Longdo]
エルゴステロール[, erugosutero-ru] (n) ergosterol [Add to Longdo]
エルゴタミン[, erugotamin] (n) ergotamine [Add to Longdo]
エルゴノビン[, erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ergo
      adv 1: (used as a sentence connector) therefore or consequently

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top