ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erector

IH0 R EH1 K T ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erector-, *erector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erector[N] กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectorดึงตั้งขึ้น [การแพทย์]
Erector Spinaeกล้ามเนื้อหลัง,อีเร็คเตอร์สไปเน่ [การแพทย์]
Erector Spinalกล้ามเนื้อเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง Spies Like Us (1985)
You thinking I'm erectorally challenged or you think I'm gonna let you break out of here.คุณกำลังคิดว่าผมถูกท้าทายทางด้านเพศ หรือไม่คุณก็คิดว่าผมจะปล่อยคุณแหกออกไปจากที่นี่ Rates of Exchange (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERECTOR    IH0 R EH1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbauer {m} | Erbauer {pl}erector | erectors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum [Add to Longdo]
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape [Add to Longdo]
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top