ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erectly

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erectly-, *erectly*, erect
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erectly[ADV] อย่างตั้งตรง, See also: อย่างลุกชัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โด่เด่[ADV] erectly, Syn. โด่, Example: เขายืนโด่เด่อยู่คนเดียว, Thai definition: อาการที่ตั้งตรงแล้วโย้ไปโย้มา
ตรง[ADV] straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erectly    (a) ˈɪrˈɛktliː (i1 r e1 k t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erectly
      adv 1: in a straight-backed manner; "the old man still walks
             erectly" [syn: {erectly}, {straight-backed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top