ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erect

IH0 R EH1 K T   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erect-, *erect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erect[ADJ] ซึ่งตั้งตรง, See also: ตั้งชัน, ลุก, ชู, โด่, Syn. upright, vertical
erect[VT] ทำให้ตั้งขึ้น, Syn. lift up, raise, set up
erect[VT] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
erectly[ADV] อย่างตั้งตรง, See also: อย่างลุกชัน
erector[N] กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
erectile[ADJ] ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้, See also: ซึ่งสามารถตั้งชันขึ้นได้, ซึ่งสามารถแข็งตัวได้
erection[N] การตั้งตรง (โดยเฉพาะอวัยวะเพศชาย), See also: การตั้งชัน
erection[N] การสร้าง (คำทางการ), See also: การก่อสร้าง, Syn. building, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erection all risksการประกันสรรพภัยในการติดตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectแข็งตัว [การแพทย์]
Erect Positionท่านั่งหรือยืน [การแพทย์]
Erectile dysfunctionการไร้สมรรถภาพทางเพศ [TU Subject Heading]
Erectile Tissueเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่สามารถยืดหดได้ [การแพทย์]
Erectionองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Erection Stateระยะแข็งตัว [การแพทย์]
Erectorดึงตั้งขึ้น [การแพทย์]
Erector Spinaeกล้ามเนื้อหลัง,อีเร็คเตอร์สไปเน่ [การแพทย์]
Erector Spinalกล้ามเนื้อเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง Spies Like Us (1985)
I can play games. I can play ventriloquist with my underwear. I can play darts while maintaining an erection.ผมเล่นหุ่นเชิดกางเกงในได้ เล่นปาเป้าด้วยไอ้จ้อนก็ได้ Punchline (1988)
Well, you know, in here, anyone who stands erect...แหม มันก็ ในนี้ ใครๆ ที่ยืนตัวตรง The One with the Sonogram at the End (1994)
You ever get an erection over a woman?เคยอยากนอนกับผู้หญิงบ้างไหม As Good as It Gets (1997)
I started to get an erection.ไอจ้อนผมก็ถึงกับแข็งเป๊กเลย Ken Park (2002)
- Did you get an erection?- ของของคุณแข็งตัวมั้ย The Woodsman (2004)
But the exact word for it is erection.แต่คำที่ถูกมันคือตั้งชัน Jenny, Juno (2005)
To get an erection, it responds to sight, sound, touch...ที่ทำให้ตั้งโด่ได้นั้น มันเป็นอารมณ์ตอบรับ จากภาพ เสียง หรือการสัมผัส... Jenny, Juno (2005)
Monuments should be erected in my honor.ควรจะตั้งอนุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นเกียรติกับผม The Devil Wears Prada (2006)
Is it true you got an erection in the boys' locker room?มันเป็นเรื่องจริง นายต้องลุกตั้งแน่นอน ในห้องล๊อคเกอร์ของพวกผู้ชายนะ ? Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Am I gonna teach a bunch of freshmen the difference between Homo erectus and Homo sapiens?ฉันจะต้องไปสอนอะไรหนุ่มนี่อีก มันแตกต่างกันอยู่ระหว่าง โฮโม อิเรกทัส กับ โฮโม ซาเปียน Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erectA monument has been erected to the memory of the deceased.
erectA morning erection: Will it last only until I take a leak? [XXX]
erectAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
erectAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
erectChurches were erected all over the island.
erectHe held the flag erect.
erectNed held the flag erect.
erectThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
erectThe soldiers have erected a peace monument.
erectThey erected a statue in memory of Gandhi.
erectThey have erected a new government.
erectThey were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โด่เด่[ADV] erectly, Syn. โด่, Example: เขายืนโด่เด่อยู่คนเดียว, Thai definition: อาการที่ตั้งตรงแล้วโย้ไปโย้มา
ตั้งขึ้น[V] erect, See also: set up, Syn. ตั้ง, Example: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น, Thai definition: ตั้งให้ตรง
ชะลูด[ADJ] erect and tall, See also: very tall, tall and slender, Example: บนเวทีประกวดเต็มไปด้วยนางแบบหุ่นชะลูด, Thai definition: เรียวยาวและสูงขึ้นไป
ชัน[ADJ] steep, See also: erect, precipitous, sheer, Ant. ราบ, ลาด, Example: ผมมองขึ้นไปบนยอดเขาถึงรู้ว่าภูเขานี้สูงชันมาก, Thai definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
เด่[ADV] erect, See also: upright, Syn. โด่, ตรง
ตรง[ADV] straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright   FR: dressé ; debout
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
โฮโมอีเร็คตัส[n. prop.] (Hōmō īrektat) EN: Homo erectus   FR: Homo erectus [m]
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form   FR: construire ; bâtir ; ériger
ปลูก[v.] (plūk) EN: build ; construct ; erect   FR: bâtir ; construire ; ériger
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce   
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect   
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand   FR: ériger ; installer ; dresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ERECT    IH0 R EH1 K T
ERECTS    IH0 R EH1 K T S
ERECTED    IH0 R EH1 K T AH0 D
ERECTOR    IH0 R EH1 K T ER0
ERECTING    IH0 R EH1 K T IH0 NG
ERECTION    IH0 R EH1 K SH AH0 N
ERECTIONS    IH0 R EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erect    (v) ˈɪrˈɛkt (i1 r e1 k t)
erects    (v) ˈɪrˈɛkts (i1 r e1 k t s)
erected    (v) ˈɪrˈɛktɪd (i1 r e1 k t i d)
erectly    (a) ˈɪrˈɛktliː (i1 r e1 k t l ii)
erectile    (j) ˈɪrˈɛktaɪl (i1 r e1 k t ai l)
erecting    (v) ˈɪrˈɛktɪŋ (i1 r e1 k t i ng)
erection    (n) ˈɪrˈɛkʃən (i1 r e1 k sh @ n)
erections    (n) ˈɪrˈɛkʃənz (i1 r e1 k sh @ n z)
erectness    (n) ˈɪrˈɛktnəs (i1 r e1 k t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直立[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, ] erect; upright, #22,140 [Add to Longdo]
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, / ] erect; towering; to stand tall, #27,086 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] erect; stab [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっくと[, sukkuto] (adv) straight; upright; erect [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アテレクトミー[, aterekutomi-] (n) atherectomy [Add to Longdo]
イレクト[, irekuto] (n,vs) (1) elect; (2) erect [Add to Longdo]
エレクション[, erekushon] (n) erection [Add to Longdo]
エレクト[, erekuto] (n,vs) erect [Add to Longdo]
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus [Add to Longdo]
ホモエレクトス;ホモエレクトゥス[, homoerekutosu ; homoerekutousu] (n) Homo erectus (lat [Add to Longdo]
陰萎[いんい, in'i] (n,adj-no) impotence (sexual); erectile impotence [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erect
   adj 1: upright in position or posture; "an erect stature";
       "erect flower stalks"; "for a dog, an erect tail
       indicates aggression"; "a column still vertical amid the
       ruins"; "he sat bolt upright" [syn: {erect}, {vertical},
       {upright}] [ant: {unerect}]
   2: of sexual organs; stiff and rigid [syn: {tumid}, {erect}]
   v 1: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
      {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
      {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
      down}]
   2: cause to rise up [syn: {rear}, {erect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top