ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ere

   
175 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ere-, *ere*
Possible hiragana form: えれ
English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ
hammered(adj ) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ere[PREP] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
ere[CONJ] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
erect[ADJ] ซึ่งตั้งตรง, See also: ตั้งชัน, ลุก, ชู, โด่, Syn. upright, vertical
erect[VT] ทำให้ตั้งขึ้น, Syn. lift up, raise, set up
erect[VT] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
erenow[ADV] ก่อนเวลานี้ (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านี้, Syn. previously
erectly[ADV] อย่างตั้งตรง, See also: อย่างลุกชัน
erector[N] กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
erelong[ADV] ไม่นาน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ในไม่ช้า, ไม่ช้าไม่นาน, เร็วๆ นี้, Syn. soon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ere(แอร์) prep.,conj. before
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน
erelong(แอร์ลอง') adv. ไม่นาน,ไม่ช้า
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
erenow(แอร์นาว') adv. ก่อนเวลานี้
erewhile(แอร์ไวลฺ') adv. เมื่อก่อน,ก่อนหน้านี้ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
ere(pre) ก่อนหน้า,ก่อน,ข้างหน้า
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erelong(adv) ในไม่ช้า,ไม่นาน,ไม่ช้าไม่นาน
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erection all risksการประกันสรรพภัยในการติดตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectแข็งตัว [การแพทย์]
Erect Positionท่านั่งหรือยืน [การแพทย์]
Erectile dysfunctionการไร้สมรรถภาพทางเพศ [TU Subject Heading]
Erectile Tissueเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่สามารถยืดหดได้ [การแพทย์]
Erectionองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Erection Stateระยะแข็งตัว [การแพทย์]
Erectorดึงตั้งขึ้น [การแพทย์]
Erector Spinaeกล้ามเนื้อหลัง,อีเร็คเตอร์สไปเน่ [การแพทย์]
Erector Spinalกล้ามเนื้อเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง Spies Like Us (1985)
WH ERE IS H E? !เขาอยู่ไหน? Akira (1988)
I can play games. I can play ventriloquist with my underwear. I can play darts while maintaining an erection.ผมเล่นหุ่นเชิดกางเกงในได้ เล่นปาเป้าด้วยไอ้จ้อนก็ได้ Punchline (1988)
Well, you know, in here, anyone who stands erect...แหม มันก็ ในนี้ ใครๆ ที่ยืนตัวตรง The One with the Sonogram at the End (1994)
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง The Education of Little Tree (1997)
You ever get an erection over a woman?เคยอยากนอนกับผู้หญิงบ้างไหม As Good as It Gets (1997)
I started to get an erection.ไอจ้อนผมก็ถึงกับแข็งเป๊กเลย Ken Park (2002)
- Did you get an erection?- ของของคุณแข็งตัวมั้ย The Woodsman (2004)
No, this is ere I give you the speech about how you're my best field scientist and Tom is my best lead investigator,ไม่ ฉันเองที่จะให้ สุนทรพจน์ ว่าคุณคือ นักวิทยาศาสตร์ที่ดี่ที่สุดของฉัน และทอมเป็นหัวหน้า สืบสวนที่ดีที่สุด Pilot (2004)
ere's a time to lean on a guy, and that wasn't it.ยังมีเวลาที่เราจะบีบเขา แต่ไม่ใช่เวลานี้ Pilot (2004)
But the exact word for it is erection.แต่คำที่ถูกมันคือตั้งชัน Jenny, Juno (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ereNed held the flag erect.
ereThey were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.
ereThis monument was erected in February, 1985.
ereThe soldiers have erected a peace monument.
ereChurches were erected all over the island.
ereThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
ereThey have erected a new government.
ereHe held the flag erect.
ereAble was I ere I saw him.
ereAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
ereAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
ereThis statue was erected ten years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โด่เด่[ADV] erectly, Syn. โด่, Example: เขายืนโด่เด่อยู่คนเดียว, Thai definition: อาการที่ตั้งตรงแล้วโย้ไปโย้มา
ตั้งขึ้น[V] erect, See also: set up, Syn. ตั้ง, Example: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น, Thai definition: ตั้งให้ตรง
ชะลูด[ADJ] erect and tall, See also: very tall, tall and slender, Example: บนเวทีประกวดเต็มไปด้วยนางแบบหุ่นชะลูด, Thai definition: เรียวยาวและสูงขึ้นไป
ชัน[ADJ] steep, See also: erect, precipitous, sheer, Ant. ราบ, ลาด, Example: ผมมองขึ้นไปบนยอดเขาถึงรู้ว่าภูเขานี้สูงชันมาก, Thai definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
เด่[ADV] erect, See also: upright, Syn. โด่, ตรง
ตรง[ADV] straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere   FR: ampère [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERECT    IH0 R EH1 K T
ERENA    ER0 EH1 N AH0
ERECTS    IH0 R EH1 K T S
ERECTED    IH0 R EH1 K T AH0 D
ERECTOR    IH0 R EH1 K T ER0
ERENSEL    EH1 R AH0 N S EH0 L
ERECTING    IH0 R EH1 K T IH0 NG
ERECTION    IH0 R EH1 K SH AH0 N
ERECTIONS    IH0 R EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ere    (a) ɛəʴr (e@ r)
erect    (v) ˈɪrˈɛkt (i1 r e1 k t)
erects    (v) ˈɪrˈɛkts (i1 r e1 k t s)
erected    (v) ˈɪrˈɛktɪd (i1 r e1 k t i d)
erectly    (a) ˈɪrˈɛktliː (i1 r e1 k t l ii)
eremite    (n) ˈɛrɪmaɪt (e1 r i m ai t)
erectile    (j) ˈɪrˈɛktaɪl (i1 r e1 k t ai l)
erecting    (v) ˈɪrˈɛktɪŋ (i1 r e1 k t i ng)
erection    (n) ˈɪrˈɛkʃən (i1 r e1 k sh @ n)
eremites    (n) ˈɛrɪmaɪts (e1 r i m ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直立[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, ] erect; upright, #22,140 [Add to Longdo]
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, / ] erect; towering; to stand tall, #27,086 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] erect; stab [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ลิฟท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
エレベーター[えれべいたあ, erebeitaa, erebeitaa , erebeitaa] (n ) ลิฟต์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
anderer, See also: andere
anderes(Ind-pron.) , See also: ander
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
mehrereหลายๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ereignis {n}; Vorkommnis {n}; Vorfall {m} | Ereignisse {pl}; Vorkommnisse {pl}occurrence | occurrences [Add to Longdo]
Ereignis {n}ongoing [Add to Longdo]
Ereignis {n}; Vorfall {m}; Vorkommnis {n}; Zwischenfall {m} | Ereignisse {pl}; Vorfälle {pl}; Vorkommnisse {pl}; Zwischenfälle {pl}incident | incidents [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl}happening | happenings [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl} | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Ereignismenge {f} [math.]set of events [Add to Longdo]
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum {m} [math.]sample space [Add to Longdo]
Erektion {f}erection [Add to Longdo]
ereifern | ereifernd | ereifert | ereifert | ereiferteto get excited | getting excited | got excited | gets excited | got excited [Add to Longdo]
ereignento befall [Add to Longdo]
ereignislos {adv}uneventfully [Add to Longdo]
ereignislosuneventful [Add to Longdo]
ereignisreich; erlebnisreich {adj}eventful [Add to Longdo]
ereignisreich {adv}eventfully [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
cuiller หรือ cuillère(n) |f, pl. -s| ช้อน
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事件[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
出来事[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top