ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ercp

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ercp-, *ercp*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ercp มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ercp*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ercpabbr. endoscopic retrograde chlangiopancreatography

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr Turk is here cos his patient is going into surgery tomorrow, but I was hoping we could do an ERCP first.Dr. Turk ist hier, weil sein Patient morgen operiert wird. Ich dachte, wir machen vorher noch eine ERCPMy Tuscaloosa Heart (2002)
Do an ERCP to check the liver for bile duct cancer.Machen sie ein ERCP um die Leber auf Gallenwegskrebs zu testen. Merry Little Christmas (2006)
Well, we could settle this with rock, paper, scissors, but... unfortunately, there are people who adjudicate these disputes.Wir sollten ein ERCP machen. Wir könnten das mit Stein, Schere, Papier ausknobeln, aber ... leider Gottes gibt es Leute, die diesen Anweisungen zu folgen haben. Big Baby (2009)
You don't think we have time for an ERCP?- Wir haben Zeit für ein ERCP, oder? Big Baby (2009)
Go ahead with the ERCP.Fahren Sie mit der ERCP fort. Big Baby (2009)
ERCP was negative.ERCP war negativ. Big Baby (2009)
Prep the patient for an ERCP.Bereitet den Patienten für eine ERCP vor. Teamwork (2009)
But I know how to do an E.R.C.P. And I know when to double-check labs.Aber ich weiß wie man einen ERCP macht und ich weiß wie man Laborwerte kontrolliert. Heart-Shaped Box (2011)
Marty Secord in 2313... his liver enzymes are looking good, but I'm worried he might have to go back in for an ERCP, so you make sure you keep an eye on it.Marty Secord in der 2313... Seine Leberenzyme sehen gut aus, aber ich befürchte, er wird noch eine ERCP bekommen müssen, also behalte das bitte im Auge. Only Mama Knows (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top