ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erbium

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erbium-, *erbium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erbium[N] ธาตุโลหะสีเงินใช้ผสมในสิ่งอื่นเพื่อทำให้เกิดสี (สัญลักษณ์คือ Er)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ytterbium(อิเทอ'เบียม) n. ธาตุโลหะหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ว่า Yb

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เออร์เบียม[N] erbium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 68 สัญลักษณ์ Er เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งเป็นเงาวาว เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 1497 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิตเทอร์เบียม[n.] (itthoēbīem) EN: ytterbium   FR: ytterbium [m]
เออร์เบียม[n.] (øebīem) EN: erbium   FR: erbium [m]
เทอร์เบียม[n.] (thoēbīem) EN: terbium   FR: terbium [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, / ] erbium Er68, lanthanoid element, #122,435 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbium {n} [chem.]erbium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イッテルビウム[, itterubiumu] (n) ytterbium (Yb) [Add to Longdo]
エルビウム[, erubiumu] (n) erbium (Er) [Add to Longdo]
テルビウム[, terubiumu] (n) terbium (Tb) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erbium
   n 1: a trivalent metallic element of the rare earth group;
      occurs with yttrium [syn: {erbium}, {Er}, {atomic number
      68}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top