ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erasure

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erasure-, *erasure*
Possible hiragana form: えらすれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erasure(อีเร'เ?อะ) n. การลบออก,รอยลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erasure of criminal recordการลบล้างทะเบียนอาชญากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erasureใช้ใบมีดขูด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We don't have the technology yet to handle Simex erasures.ตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่สามารถฟื้นความทรงจำ ที่ถูกลบให้กลับมาได้... Ghost in the Shell (1995)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erasure    (n) ˈɪrˈɛɪʒər (i1 r ei1 zh @ r)
erasures    (n) ˈɪrˈɛɪʒəz (i1 r ei1 zh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
削除[さくじょ, sakujo] (n,vs,adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) [Add to Longdo]
消却;銷却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs) erasure; paying back debt; effacement [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] (n,vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away [Add to Longdo]
抹殺[まっさつ, massatsu] (n,vs) erasure; denial; obliteration; ignoring (an opinion); (P) [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] (n,vs) erasure; delete (e.g. DEL character); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erasure
   n 1: a correction made by erasing; "there were many erasures in
      the typescript"
   2: a surface area where something has been erased; "another word
     had been written over the erasure"
   3: deletion by an act of expunging or erasing [syn:
     {expunction}, {expunging}, {erasure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top