ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eraser

IH0 R EY1 S ER0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eraser-, *eraser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eraser[N] ยางลบ, See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ, Syn. rubber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the smell of chalkboard erasers...เหมือนกลิ่นของชอล์ก ยางลบ... Hoshi no koe (2002)
Revenge... for our erasers.ต้องแก้แค้นซะแล้ว สำหรับยางลบของพวกเรา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He took your eraser from you, and you cried a lot.เค้าแย่งยางลบเธอไป แล้วเธอก็ร้องไห้ใหญ่เลย Full House (2004)
And got the eraser back.และก็เอายางลบคืนมาได้ Full House (2004)
Right, I'd like a pencil and eraser l'll go make some teaขอดินสอกับยางลบแล้วกันครับ เดี๋ยวผมไปชงชานะครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
My toys, my Stag Beetle, my eraser.. you took them all.ฉ่นก็เล่นกีตาร์ เจ๋งไปเลย ฉันก็เคยเล่นมาก่อน My Boss, My Hero (2006)
That strawberry eraser mother bought me when I was in the 2nd grade..เด๋ว ฉันด้วย ฉันเอากีต้าณ์มา 2 ตัวเลยนะ My Boss, My Hero (2006)
And it's an eraser.นี่มันยางลบตะหาก Lovely Complex (2007)
It was your eraser, Shorty.ยางลบนายสินะ เจ้าเตี้ย Lovely Complex (2007)
He called an eraser a glass slipper.เรียกยางลยว่า รองเท้าแก้ว Lovely Complex (2007)
Send you outside to clap the erasers?ส่งนายไปดัดสันดานในทัณฑสถานหรือไง Phoenix (2009)
(sets down eraser)The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eraserCan I borrow your eraser for a moment?
eraserMay I borrow your eraser?
eraserPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
eraserRub out these words with your eraser.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERASER    IH0 R EY1 S ER0
ERASER    IY0 R EY1 S ER0
ERASERS    IH0 R EY1 S ER0 Z
ERASERS    IY0 R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eraser    (n) ˈɪrˈɛɪzər (i1 r ei1 z @ r)
erasers    (n) ˈɪrˈɛɪzəz (i1 r ei1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡皮擦[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser, #48,506 [Add to Longdo]
橡皮搽[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschfenster {n}eraser window [Add to Longdo]
Radiergummi {m} | Radiergummis {pl}; Radiermesser {pl}eraser [Am.] | erasers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
インク消し[インクけし, inku keshi] (n) ink eraser [Add to Longdo]
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
メディアイレーザ[, medeiaire-za] (n) {comp} media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] (n) {comp} media eraser [Add to Longdo]
滑らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See 滑らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
黒板拭き[こくばんふき, kokubanfuki] (n) blackboard eraser [Add to Longdo]
湿らせる[しめらせる, shimeraseru] (v1,vt) to dampen; to moisten [Add to Longdo]
消しゴム[けしゴム, keshi gomu] (n) eraser; India rubber; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eraser
      n 1: an implement used to erase something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top