Search result for

erase

IH0 R EY1 S   
77 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erase-, *erase*
Possible hiragana form: えらせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erase[VT] ลบ, See also: ลบออก, Syn. delete, obliterate, rub
erase[VT] ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์, Syn. delete
eraser[N] ยางลบ, See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ, Syn. rubber
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group

English-Thai: Nontri Dictionary
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone must have erased it.คงจะมีคนลบออกไป Oh, God! (1977)
Nobody erases tapes anymore.ไม่มีใครลบเทปกันอีกแล้ว Oh, God! (1977)
Nothing. Everything was erased.ไม่มีอะไร ทุกอย่างถูกลบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I've erased all of Hal's memory from the moment the trouble started.ฉันได้ลบทั้งหมดของ หน่วยความจำของ แฮล จากช่วงเวลาที่ปัญหาเริ่มต้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Its primitive instincts have been erased.แต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ Day of the Dead (1985)
It's been erased like a blackboard, rebuilt, and erased again.มันถูกลบทิ้งเหมือนกระดานดำ สร้างขึ้นมาใหม่และลบทิ้งอีกครั้ง Field of Dreams (1989)
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล The Lawnmower Man (1992)
Confirm erase?ยืนยันหรือไม่? The Lawnmower Man (1992)
The brain doesn't work like that. You can'tjust erase certain files.สมองไม่ได้ทำงานแบบนั้น คุณไม่สามารถเลือกลบไฟล์ที่ต้องการได้ Squeeze (1993)
They erased it.พวกเขาลบมันทิ้ง Squeeze (1993)
And I used a disk drive to erase the magnetic strip.ฉันใช้ดิสก์ไดร์ฟลบแถบแม่เหล็ก The Jackal (1997)
They got rid of her, but they couldn't erase the memory.พวกเขากำจัดเธอได้แต่ลบความจำไม่ได้ ความจำเรื่องไหน The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eraseCan I borrow your eraser for a moment?
eraseHe erased his speech from the tape.
eraseMay I borrow your eraser?
erasePocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
eraseRub out these words with your eraser.
eraseTheir names were erased from the list.
eraseThe typist tried to erase the error.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase   FR: rayer ; barrer
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERASE    IH0 R EY1 S
ERASE    IY0 R EY1 S
ERASES    IH0 R EY1 S IH0 Z
ERASER    IY0 R EY1 S ER0
ERASER    IH0 R EY1 S ER0
ERASED    IY0 R EY1 S T
ERASED    IH0 R EY1 S T
ERASES    IY0 R EY1 S IH0 Z
ERASERS    IH0 R EY1 S ER0 Z
ERASERS    IY0 R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erase    (v) ˈɪrˈɛɪz (i1 r ei1 z)
erased    (v) ˈɪrˈɛɪzd (i1 r ei1 z d)
eraser    (n) ˈɪrˈɛɪzər (i1 r ei1 z @ r)
erases    (v) ˈɪrˈɛɪzɪz (i1 r ei1 z i z)
erasers    (n) ˈɪrˈɛɪzəz (i1 r ei1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡皮擦[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser, #48,506 [Add to Longdo]
橡皮搽[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschkopf {m}erase head [Add to Longdo]
radierfest {adj}erase proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
イソメラーゼ[, isomera-ze] (n) isomerase [Add to Longdo]
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
イレーズ[, ire-zu] (n) {comp} erase [Add to Longdo]
インク消し[インクけし, inku keshi] (n) ink eraser [Add to Longdo]
エステラーゼ[, esutera-ze] (n) esterase [Add to Longdo]
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita [Add to Longdo]
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
コリンエステラーゼ[, korin'esutera-ze] (n) cholinesterase [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
消去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erase
   v 1: remove from memory or existence; "The Turks erased the
      Armenians in 1915" [syn: {erase}, {wipe out}]
   2: remove by or as if by rubbing or erasing; "Please erase the
     formula on the blackboard--it is wrong!" [syn: {erase}, {rub
     out}, {score out}, {efface}, {wipe off}]
   3: wipe out digitally or magnetically recorded information; "Who
     erased the files form my hard disk?" [syn: {erase}, {delete}]
     [ant: {record}, {tape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top