ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eradicate

IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eradicate-, *eradicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eradicate[VT] กำจัดจนหมดสิ้น, See also: ขจัดจนหมดสิ้น, Syn. destroy, get rid of, wipe out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเหง้า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem.เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา Day of the Dead (1985)
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace?คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า The Red Violin (1998)
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน The Matrix Reloaded (2003)
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า... Babel (2006)
it's a disease which threatens to eradicate them all.มันเป็นโรคที่จะกำจัดพวกเขาให้หมดสิ้น Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
The antibodies in my blood will eradicate any traces of the virus in your system.แอนตี้บอดี้ในเลือดผมจะกำจัด ไวรัสไปจากร่างกายคุณจนหมดสิ้น Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Gorbachev, right after he became the party's general secretary, tried to eradicate vodka in Russia?หลังจากขึ้นเป็นเลขาฯของพรรค เขาพยามสั่งแบนว็อดก้าในรัสเซีย Henry Poole Is Here (2008)
We should all be eradicated.เราทุกคนควรถูกกำจัด Masterpiece (2008)
You will eradicate the other kryptonian and then the rest of the planet.แกจะกำจัดชาวคริปโตเนี่ยนที่เหลืออยู่ และสิ่งที่เหลือในโลกทั้งหมดให้สิ้นซาก Legion (2009)
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
That's why it was eradicated.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงถูกถอนรากถอนโคนไงล่ะ Blue Shadow Virus (2009)
Perhaps they are the ones who should be eradicated.บางทีพวกเขานั่นแหล่ะ ที่ควรจะถูกถอนรากถอนโคน Blue Shadow Virus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eradicateThe savage in man is never quite eradicated.
eradicateWe must eradicate the drug traffic, root and branch.
eradicateWe shall continue our efforts to eradicate racial discrimination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ถอนราก[V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
กำจัด[V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดความยากจน[v. exp.] (khajat khwām yākjon) EN: eradicate poverty   
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate   
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERADICATE    IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T
ERADICATED    IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eradicate    (v) ˈɪrˈædɪkɛɪt (i1 r a1 d i k ei t)
eradicated    (v) ˈɪrˈædɪkɛɪtɪd (i1 r a1 d i k ei t i d)
eradicates    (v) ˈɪrˈædɪkɛɪts (i1 r a1 d i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, ] eradicate; pull up, #254,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶やす[たやす, tayasu] (v5s,vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P) [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eradicate
   v 1: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
      population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
      {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]
   2: destroy completely, as if down to the roots; "the vestiges of
     political democracy were soon uprooted" "root out corruption"
     [syn: {uproot}, {eradicate}, {extirpate}, {root out},
     {exterminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top