ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equus

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equus-, *equus*, equu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equus(อี'ควัส) n. ม้า, Syn. horse

Japanese-English: EDICT Dictionary
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga) [Add to Longdo]
グレービー縞馬;グレービー斑馬[グレービーしまうま;グレービーシマウマ, gure-bi-shimauma ; gure-bi-shimauma] (n) (uk) (See グレビー縞馬) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
グレビー縞馬[グレビーしまうま;グレビーシマウマ, gurebi-shimauma ; gurebi-shimauma] (n) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
ターパン[, ta-pan] (n) tarpan (extinct subspecies of wild horse, Equus ferus ferus) [Add to Longdo]
山縞馬;山斑馬[やましまうま;ヤマシマウマ, yamashimauma ; yamashimauma] (n) (uk) mountain zebra (Equus zebra) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Equus
      n 1: type genus of the Equidae: only surviving genus of the
           family Equidae [syn: {Equus}, {genus Equus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top