ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equivocal

IH0 K W IH1 V AH0 K AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equivocal-, *equivocal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocal[ADJ] ที่กำกวม, See also: ที่คลุมเครือ, Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal[ADJ] ที่ยากจะเข้าใจได้, See also: ยากที่จะตีความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All physical evidence is equivocal.หลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมด มันน่าสงสัย. Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equivocalThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
equivocalThe prime minister's answer was equivocal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally   FR: balbutier ; bredouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIVOCAL    IH0 K W IH1 V AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equivocal    (j) ˈɪkwˈɪvəkl (i1 k w i1 v @ k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ㄧㄣˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocal speech; to use vague or ambiguous language, #609,407 [Add to Longdo]
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P) [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivocal
   adj 1: open to two or more interpretations; or of uncertain
       nature or significance; or (often) intended to mislead;
       "an equivocal statement"; "the polling had a complex and
       equivocal (or ambiguous) message for potential female
       candidates"; "the officer's equivocal behavior increased
       the victim's uneasiness"; "popularity is an equivocal
       crown"; "an equivocal response to an embarrassing
       question" [syn: {equivocal}, {ambiguous}] [ant:
       {unambiguous}, {unequivocal}, {univocal}]
   2: open to question; "aliens of equivocal loyalty"; "his
     conscience reproached him with the equivocal character of the
     union into which he had forced his son"-Anna Jameson
   3: uncertain as a sign or indication; "the evidence from
     bacteriologic analysis was equivocal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top