ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equity

EH1 K W AH0 T IY0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equity-, *equity*
English-Thai: Longdo Dictionary
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equity[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, Syn. fairness, impartiality, justice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice

English-Thai: Nontri Dictionary
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equityความเที่ยงธรรม, สมธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equity๑. ความเที่ยงธรรม (ก. อังกฤษ)๒. หุ้นของบริษัทจำกัด (ก. อังกฤษ) [ดู equity shares] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equity financingการจัดหาเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equity of redemptionสิทธิไถ่ถอนจำนองภายหลังกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equity sharesหุ้นของบริษัทจำกัด (ก. อังกฤษ) [ดู equity ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equityหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equityความเที่ยงธรรม [TU Subject Heading]
Equityสมธรรม [เศรษฐศาสตร์]
Equityส่วนของผู้ถือหุ้น [เศรษฐศาสตร์]
Equityความเสมอภาค [การแพทย์]
Equity fundกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแห่งทุนหมายความถึงหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Equity in educationสมธรรมทางการศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Equity instrumentsตราสารแห่งทุน
หมายถึงตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ อย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย ตัวอย่างตราสารทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น [ตลาดทุน]
Equity investmentการลงทุนในหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Malibu Equity and Investments."มาลีบูอิควิตี้แอนด์อินเวสเมนท์ Heat (1995)
Malibu Equity and Investments.มาลิบูอีควิตี้แอนด์อินเวสท์เมนท์ Heat (1995)
Although Chairman Choi's equity share is at 25 percent...ถึงแม้ว่าท่านประธานชอย จะถือหุ้นอยู่ 25% Oldboy (2003)
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ? Home (2009)
Home equity line, 30 thousand. That's 137 thousand.7000 ดอลลาร์ Seven Thirty-Seven (2009)
We get a home equity loan with this deal I bet my parents never heard of called adjustable rate mortgage...เราได้รับเงินกู้ส่วนแรกมีข้อตกลงนี่ ผมเดิมพันพ่อแม่ของผมไม่เคยทำ ชุดสัญญาจำนองราคา... Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And then he went on to his second business venture, which was an online Rolodex that he got thrown out of by Case Equity.แล้วเขาก็คุยต่อเรื่องธุรกิจ อย่างที่สองของเขา เป็นเวบRolodexออนไลน์ แต่พวกสนับสนุนเงินลงทุนไม่สนใจ The Social Network (2010)
Manningham, Mitchell Manningham, my Case Equity guy.แมนนิ่งแฮม มิทเชล แมนนิ่งแฮม 1806 01: 29: 05,420 The Social Network (2010)
They're gonna pitch you. Case Equity is going to pitch you.พวกเขาจะโอ๋นาย พวกแผนกสนับสนุนเงินทุนจะโอ๋นาย The Social Network (2010)
That Mark and Sean had played some kind of revenge stunt on Case Equity, and that Manningham was so impressed that he was now making an investment offer that was hard to turn down.บอกว่ามาร์คกับฌอน แก้แค้นพวกแผนกสนับสนุนเงินทุน แล้วแมนนิ่งแฮมก็ประทับใจมาก ที่ได้รับข้อเสนอการลงทุน ที่มิอาจปฏิเสธได้ The Social Network (2010)
But if you lose half the equity in your house, will he ever be able to come back?แต่ถ้าราคาบ้านของคุณตกไปครึ่งหนึ่ง เขาจะได้กลับมาอีกไหม Pleasant Little Kingdom (2010)
I got a line on a sexy little private equity fund.ฉันมีสาย ในกองทุนเล็กๆ อันนึง Sketchy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equityThe company is open for equity participation by anybody.
equityThe company made an equity participation in the venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลภาค[N] equity, See also: equality, state of balance, equilibrium, Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: equity share   
การจัดหาเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม[n. exp.] (kān jathā ngoenthun dōi øk hun phoēm) EN: equity financing   
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoēphāk) EN: equality ; equity   
ส่วนของเจ้าของ[n. exp.] (suan khøng jaokhøng) EN: owner's equity ; equity capital   
ทฤษฎีความเสมอภาค[n. exp.] (thritsadī khwām samoēphāk) EN: equity theory   
ตราสารทุน[n. exp.] (trāsān thun) EN: Equity Instruments   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUITY    EH1 K W AH0 T IY0
EQUITY'S    EH1 K W AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equity    (n) ˈɛkwɪtiː (e1 k w i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] equity shares; stock right, #1,569 [Add to Longdo]
股本金比率[gǔ běn jīn bǐ lǜ, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, ] equity ratio [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienpaket {n}equity stake [Add to Longdo]
Eigenanteil {m}equity ratio [Add to Longdo]
Eigenkapitalquote {f} [econ.]equity ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクイティ;エクイティー[, ekuitei ; ekuitei-] (n,adj-no) equity [Add to Longdo]
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance [Add to Longdo]
株式投資[かぶしきとうし, kabushikitoushi] (n) equity investment [Add to Longdo]
株主資本利益率[かぶぬししほんりえきりつ, kabunushishihonriekiritsu] (n) return on equity; ROE [Add to Longdo]
公義[こうぎ, kougi] (n) justice; equity [Add to Longdo]
衡平[こうへい, kouhei] (n,adj-na) balance; equity [Add to Longdo]
衡平法[こうへいほう, kouheihou] (n) equity (in law) [Add to Longdo]
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company) [Add to Longdo]
持分法適用会社[もちぶんほうてきようかいしゃ, mochibunhoutekiyoukaisha] (n) affiliated company accounted for by the equity-method [Add to Longdo]
未公開株式[みこうかいかぶしき, mikoukaikabushiki] (n) private equity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equity
   n 1: the difference between the market value of a property and
      the claims held against it
   2: the ownership interest of shareholders in a corporation
   3: conformity with rules or standards; "the judge recognized the
     fairness of my claim" [syn: {fairness}, {equity}] [ant:
     {inequity}, {unfairness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top