ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equitable

EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equitable-, *equitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equitable[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust

English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equitable rightสิทธิอันชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equitable wasteการทำให้ทรัพย์ที่ตนเช่าเสียหาย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์ เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกรอบสหประชาชาติ หมายถึง การมีส่วนร่วมและการเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
No, it upsets Sheldon when she willy-nilly takes it from the containers without regard for its equitable distribution.เวลาเธอเอาอาหารมาเล่นนะ เปล่าเลย มันทำให้เชลดอนเซ็ง เวลาเธอตั้งใจ The Gorilla Experiment (2009)
It's really quite an equitable system.เป็นระบบที่ยุติธรรมทีเดียว I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I really feel we need to continue this on an equitable basis.ฉันว่าเราควรจะต้องทำเรื่องนี้ต่อ แบบที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะ Lockout (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equitableThey argue that the distribution of wealth should be equitable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เหลื่อมล้ำต่ำสูง[adj.] (leūamlamtamsūng) EN: unequal ; inequitable   FR: inéquitable
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just   FR: juste ; équitable
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUITABLE    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L
EQUITABLE'S    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L Z
EQUITABLE'S    AH0 K W IH1 T AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equitable    (j) ˈɛkwɪtəbl (e1 k w i t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equitable
   adj 1: fair to all parties as dictated by reason and conscience;
       "equitable treatment of all citizens"; "an equitable
       distribution of gifts among the children" [syn:
       {equitable}, {just}] [ant: {inequitable}, {unjust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top